column
Design and Experimental Verification of a Multirotor Aircraft
LI Binbin, MA Lei, SUN Xiaotong, SUN Yongkui, ZHANG Kai
2020, 42(3): 257-266. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190190
PDF
Human Grasp Feature Learning and Object Recognition Based onMulti-sensor Information Fusion
ZHANG Yangyang, HUANG Ying, LIU Yue, LIU Caixia, LIU Ping, ZHANG Yugang
2020, 42(3): 267-277. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190353
PDF
A Monocular 3D Target Detection Network with Perspective Projection
ZHANG Junning, SU Qunxing, LIU Pengyuan, GU Hongqiang, WANG Wei
2020, 42(3): 278-288. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190221
PDF
Centroid Variability Compensation Control of Underwater Welding Vehicle
LUO Yang, TAO Jianguo, DENG Liping, DENG Zongquan
2020, 42(3): 289-300. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190293
PDF
Trajectory Planning of Deep-sea Electric Manipulator Based on Energy Optimization
BAI Yunfei, ZHANG Qifeng, FAN Yunlong, ZHAI Xinbao, TIAN Qiyan, TANG Yuangui, ZHANG Aiqun
2020, 42(3): 301-308. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190197
PDF
Bearing-only Target Pursuing Strategy for AUV Based on Short-term Planning
LIN Changlong, LIU Kaizhou, LI Yiping, ZHANG Yiwen, CHEN Yan
2020, 42(3): 309-315. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190227
PDF
Modeling and Optimization Analysis of a Continuum Robot for Single-Port Surgery
ZHOU Yuanyuan, LI Jianhua, GUO Mingquan, WANG Zhidong, LIU Hao
2020, 42(3): 316-324. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190371
PDF
Identification Method of Payload Dynamic Parameters of Industrial Robot
CHEN Youdong, HU Lanxiao
2020, 42(3): 325-335. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190309
PDF
Binocular Vision SLAM Algorithm Based on Dynamic Region Eliminationin Dynamic Environment
WEI Tong, LI Xu
2020, 42(3): 336-345. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190296
PDF
Mobile Robot Path Planning Based on Improved A* Algorithm and Dynamic Window Method
WANG Hongbin, YIN Pengheng, ZHENG Wei, WANG Hong, ZUO Jiashuo
2020, 42(3): 346-353. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190305
PDF
Grasp Analysis and Optimal Design of a New Underactuated Manipulator
MA Tao, YANG Dong, ZHAO Haiwen, LI Tiejun, AI Ningyi
2020, 42(3): 354-364. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190412
PDF
Development of Soft Lower Extremity Exoskeleton and Its Key Technologies: A Survey
ZHAO Xingang, TAN Xiaowei, ZHANG Bi
2020, 42(3): 365-384. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190474
PDF