column
Parametric Design Method and Experimental Research on Haidou Full-depth Ocean Autonomous and Remotely-operated Vehicle
TANG Yuangui, WANG Jian, LU Yang, YAO Zhenjiang
2019, 41(6): 697-705. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180684
PDF
Physics-based Numerical Simulation of AUV Self-propulsion UsingMulti-block Hybrid Dynamic Mesh Method
WU Lihong, LI Yiping, LIU Kaizhou, FENG Xisheng, WANG Shiwen, AI Xiaofeng
2019, 41(6): 706-712. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180683
PDF
Technical Research, System Design and Implementation of Docking between AUV and Autonomous Mobile Dock Station
ZHENG Rong, , Houquan, HAN Xiaojun, LI Mozhu, WEI Aobo
2019, 41(6): 713-721. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180753
PDF
Multi-innovation Disturbance Rejection Filtering Algorithm forCoordination on Face Pose
WU Huajing, LI Jiatian, LIN Yan, ZHANG Wenjing, WANG Congcong, LI Jian
2019, 41(6): 722-730. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180591
PDF
AM-RPPO Based Control Method for Biped Adaptive Locomotion
MA Lu, LIU Chengju, LIN Limin, XU Binchen, CHEN Qijun
2019, 41(6): 731-741. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180785
PDF
Global Path Planning Algorithm of Mobile Robot Based on Electric Potential Field
WAN Fang, ZHOU Fengyu, YIN Lei, WANG Yugang, CHEN Ke, SHEN Dongdong
2019, 41(6): 742-750. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180687
PDF
Robust SLAM Algorithm Based on Semantic Information and Edge Consistency
YAO Erliang, ZHANG Hexin, SONG Haitao, ZHANG Guoliang
2019, 41(6): 751-760. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180697
PDF
Real-Time Video Dehazing Based on Absorption Transmission Compensation and Spatio-Temporal Guided Image Filtering
CUI Tong, TIAN Jiandong, WANG Qiang, REN Weihong, TANG Yandong
2019, 41(6): 761-770. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180692
PDF
Mapping and Localization of Multiple Odor Sources with Evidence Theory in Outdoor Environments
LI Jigong, YANG Jing, ZHOU Jieyong, LIU Jia, YANG Li
2019, 41(6): 771-778,787. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180779
PDF
Double-Layered CPG Based Motion Control Method of the 3D Snake-like Robot
QIAO Guifang, WEI Zhong, ZHANG Ying, WAN Qi, SONG Guangming
2019, 41(6): 779-787. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180681
PDF
Path Following Method for Snake Robot Based on the Angle Symmetry Adjustment
ZHANG Danfeng, LI Bin, CHANG Jian
2019, 41(6): 788-794,833. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180768
PDF
The Hybrid Position/Force Control Based on Variable Impedance Model in the Dual-Arm Coordinated Transport
DUAN Jinjun, GAN Yahui, DAI Xianzhong
2019, 41(6): 795-802,812. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180705
PDF
A Human-like Motion Control Method for Robotic Joint Actuated by Antagonistic Pneumatic Muscles
GONG Daoxiong, HE Rui, YU Jianjun, ZUO Guoyu
2019, 41(6): 803-812. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180714
PDF
Transfer Method of Multiple Welfare-Robots Based on Minimal Fuzzy System
ZHAO Donghui, YANG Junyou, BAI Dianchun, JIANG Yinlai
2019, 41(6): 813-822. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180744
PDF
RGB-D Sensor Based Human Comfortable Following Behavior for Service Robots in Indoor Environments
SUN Yue, LIU Jingtai
2019, 41(6): 823-833. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180717
PDF
Design and Control of the Cable Driven Compliant Upper Limb Exoskeleton Robot
SUN Dingyang, SHEN Hao, GUO Zhao, XIAO Xiaohui
2019, 41(6): 834-841. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180750
PDF
Safety Strategy of Surgical Robot Admittance Control Based on Virtual Fixtures
TANG Yucun, ZHANG Jianfa, WU Shuai, SUN Fenglong, KUANG Shaolong, SUN Lining
2019, 41(6): 842-848. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190025
PDF