column
Virtual Viscoelastic Muscle Model Based Stable Walking on Uneven Terrain for Humanoid Robots
ZHANG Yongjin, XIE Huisong, LI Qingqing, YU Zhangguo
2019, 41(3): 289-297. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180333
PDF
A Solving Method for the Workspace Dexterity of Collaborative Robot
TIAN Yong, WANG Hongguang, PAN Xin'an, HU Mingwei
2019, 41(3): 298-306. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180429
PDF
Design and Verification of Real-time Plantar Force Optimization for Quadruped Robots in Dynamic Gait
CHEN Teng, LI Yibin, RONG Xuewen
2019, 41(3): 307-316. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180449
PDF
A Fast Approach for Multi-Modality Surgical Trajectory Segmentation with Unsupervised Deep Learning
XIE Jiexin, ZHAO Hongfa, SHAO Zhenzhou, SHI Zhiping, GUAN Yong
2019, 41(3): 317-326,333. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180387
PDF
Tremor Reduction of the Master Arm for Master-Slave Surgical Robot
JIANG Ziyang, DAI Yu, ZHANG Jianxun, SUN Huijiao
2019, 41(3): 327-333. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180432
PDF
A Reinforcement Learning Method for Gliding Control of Underwater Gliding Snake-like Robot
ZHANG Xiaolu, LI Bin, CHANG Jian, TANG Jingge
2019, 41(3): 334-342. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180398
PDF
A Manipulator Grasping Method Based on Mixture of Gaussian Processes Model
CHEN Youdong, LIU Jialei, HU Lanxiao
2019, 41(3): 343-352. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180460
PDF
Design of a Vision-Guided Aerial Manipulator
WANG Yinghua, SONG Guangming, LIU Shengsong, LIAN Jie, SUN Huiyu, SONG Aiguo
2019, 41(3): 353-361. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180428
PDF
Configuration Design and Mobility Analysis of the Scissors Overconstrained Double-Ring Truss Deployable Antenna Mechanism
HAN Bo, HAN Yuanyuan, XU Yundou, YAO Jiantao, ZHAO Yongsheng
2019, 41(3): 362-371,383. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180531
PDF
Semi-direct RGB-D SLAM Algorithm for Dynamic Indoor Environments
GAO Chengqiang, ZHANG Yunzhou, WANG Xiaozhe, DENG Yi, JIANG Hao
2019, 41(3): 372-383. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180362
PDF
Visual SLAM Algorithm Based on Point-Line Features under RTM Framework
JIA Songmin, DING Mingchao, ZHANG Guoliang
2019, 41(3): 384-391. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180323
PDF
A Monocular Visual SLAM Algorithm Based on Point-Line Feature
WANG Dan, HUANG Lu, LI Yao
2019, 41(3): 392-403. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180368
PDF
An Indoor Localization Method Based on Wi-Fi Fingerprint in the Human-Robot Shared Environment
ZHAO Linsheng, WANG Hongpeng, LIU Jingtai
2019, 41(3): 404-413. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180307
PDF
Kinematics and Workspace Analysis of a Metamorphic Parallel Mechanism with Three Configurations
TIAN Haibo, MA Hongwei, MA Kun, WEI Juan
2019, 41(3): 414-424. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180318
PDF