column
Real-time Estimation of Single Contact Information of the Whole Robotic Arm Based on the Momentum Observation and Optimization Algorithm in Human-Robot Cooperation
YAN Han, WANG Xiaozhuan, LIU Zhiguang, LI Tiejun
2018, 40(4): 393-400. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170700
PDF
The Deformed Gesture Tracking Algorithm Based on Feature SpaceSegmentation Modeling
ZHANG Yanbin, CHEN Xiaochun
2018, 40(4): 401-412. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170513
PDF
Human-Robot Distance Modeling and Minimum Distance IterativeAlgorithm in Collaboration Environment
WANG Zhengwei, GAN Yahui, DAI Xianzhong
2018, 40(4): 413-422. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170668
PDF
Human Motion Recognition Based on Electrostatic Signals
WANG Yifei, WANG Wei, TIAN Shanshan, LI Mengxuan, LI Pengfei, CHEN Xi
2018, 40(4): 423-430. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180170
PDF
A Human-Robot Interaction System Based on Hybrid GazeBrain-Machine Interface and Shared Control
WANG Yanxin, JI Peng, ZENG Hong, SONG Aiguo, WU Changcheng, XU Baoguo, LI Huijun
2018, 40(4): 431-439. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180134
PDF
The Control Strategy of Flexible Cable Driven Force Interactive Robot
SONG Da, ZHANG Lixun, WANG Bingjun, GAO Yuan, XUE Feng, LI Lailu
2018, 40(4): 440-447. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180090
PDF
Autonomous Cognition and Personalized Selection of Robot Services Based on Emotion-Space-Time Information
LU Fei, JIANG Yuan, TIAN Guohui
2018, 40(4): 448-456. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180073
PDF
Fuzzy Sliding Mode Admittance Control of the Upper Limb Rehabilitation Exoskeleton Robot
WU Qingcong, WANG Xingsong, WU Hongtao, CHEN Bai
2018, 40(4): 457-465. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.18093
PDF
Control Method for Robot-aided Active RehabilitationTraining Tasks Based on Emotion Perception
XU Guozheng, SONG Aiguo, GAO Xiang, CHEN Sheng, XU Baoguo
2018, 40(4): 466-473. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170546
PDF
The Application of a State Observer Based on Adaptive Fixed-Lag Kalman Smoother to Prosthetic Hand
WU Guangxin, JIANG Li, XIE Zongwu, LI Chongyang, LIU Hong
2018, 40(4): 474-478. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180058
PDF
Personalized Gait Planning Method for the Lower-Limb Rehabilitation Training Robotwith the Physiotherapist Interaction
GUO Bingjing, HAN Jianhai, LI Xiangpan, ZHANG Yanbin, YOU Aimin
2018, 40(4): 479-490,499. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180139
PDF
An Active Perception System of Upper Limb Rehabilitation Robot Based son Human Body Action Feedback
MA Gaoyuan, LIN Mingxing, WU Xiaojian, SUN Qiangsan
2018, 40(4): 491-499. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180152
PDF
Analysis and Comparison of the Kinematic Performance of PPRRRP andRRRPU for Shoulder Rehabilitation Mechanisms
LI Jianfeng, LIU Junhui, ZHANG Leiyu, TAO Chunjing, JI Run, ZHAO Pengbo
2018, 40(4): 500-509,517. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170703
PDF
Multi-band FDBN Algorithm for Extracting EEG Features
CAI Jun, HU Yangkui, ZHANG Yi, YIN Chunlin
2018, 40(4): 510-517. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180083
PDF
Tactile and sEMG Based Gripper Teleoperation with Random Time Delay
ZHANG Huatao, WU Changcheng, XIONG Pengwen, SONG Aiguo
2018, 40(4): 518-524. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180063
PDF
A Control Method for Heavy Load Manipulator Based on Man-Machine Interaction
LI Lianpeng, XIE Lun, LIU Zhenzong, HAO Bing, LIU Dahua, HU Tonghai
2018, 40(4): 525-533. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180138
PDF
Target Recognition and Registration in 3D Dynamic Scene Based on Domain Knowledge
ZHAO Xincan, ZHAN Penglei, WU Fei, ZHANG Dawei
2018, 40(4): 534-539. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180099
PDF
A Performance of Teleoperator Based Method for Telerobotic System
LIU Shuang, ZHU Guodong
2018, 40(4): 540-550. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180087
PDF
Demonstration Programming and Optimization Method ofCooperative Robot Based on Multi-Source Information Fusion
WANG Fei, QI Huan, ZHOU Xingqun, WANG Jianhui
2018, 40(4): 551-559. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180164
PDF
Trajectory Learning Based on Dynamic Movement Primitives
YAO Feng, LIU Chongde, WANG Yujia, ZHANG Mingjun
2018, 40(4): 560-568. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180135
PDF
Encoding Motor Skills with Gaussian Mixture Models Optimized bythe Cross Entropy Method
ZHANG Huiwen, ZHANG Wei, ZHOU Weijia
2018, 40(4): 569-576. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180146
PDF