column
A Robust Point Cloud Registration Method in Urban Dynamic Environment
WANG Rendong, XU Youchun, QI Yao, HAN Dongbin, LI Hua
2018, 40(3): 257-265. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170429
PDF
Obstacle Memory Localization and Denoising Algorithm Based on Binocular ORB-SLAM
WEI Tong, JIN Liyao
2018, 40(3): 266-272. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170403
PDF
Planar LiDAR Densified Simulation from Sparse Visual SLAM
CHEN Weinan, ZHU Lei, ZHANG Hong, LIN Xubin, GUAN Yisheng
2018, 40(3): 273-281. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170442
PDF
The Contingency Planning of Chameleon-Inspired Visual Contamination forWheeled Mobile Robot Based on Case-Based-Reasoning
XU Yan, XU He, YU Hongpeng, ZHANG Chunwei, WANG Zhiqian
2018, 40(3): 282-293. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170425
PDF
Recognition and Grabbing System for Workpieces Exceeding theVisual Field Based on Machine Vision
LIU Zhengqiong, WAN Peng, LING Lin, CHEN Li, LI Xuefei, ZHOU Wenxia
2018, 40(3): 294-300,308. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170365
PDF
Simultaneous Robot-World/Hand-Eye Calibration Using Dual Quaternion
LI Wei, LÜ Naiguang, DONG Mingli, LOU Xiaoping
2018, 40(3): 301-308. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170448
PDF
Design and Analysis of a Wheel-Legged Robot with a Suspension System
PAN Xixiang, XU Kun, WANG Yaobing, DING Xilun
2018, 40(3): 309-320. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170430
PDF
Development of a Bionic Hand Actuated by Thin McKibben Pneumatic Artificial Muscle
NAN Zhuojiang, YANG Yang, SUZUMORI Koichi, OOGA Jun'ichiro, LIU Na, SUN Yi, PU Huayan, XIE Shaorong
2018, 40(3): 321-328. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170431
PDF
The Electromagnetic Underwater Synthetic Jet Actuator for Attitude Adjustment of Underwater Robot
JIA Lianchao, HU Zhiqiang, GENG Lingbo, YI Ruiwen
2018, 40(3): 329-335. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170388
PDF
Adaptive Terminal Sliding Mode Control Method Based on RBF Neural Networkfor Operational AUV and Its Experimental Research
YANG Chao, GUO Jia, ZHANG Mingjun
2018, 40(3): 336-345. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170426
PDF
The 2D Aquatic Obstacle Avoidance Control Algorithm of the Snake-LikeRobot Based on Artificial Potential Field and IB-LBM
LI Dongfang, LI Kewei, DENG Hongbin, PAN Zhenhua, WEI Yiran, WANG Chao
2018, 40(3): 346-359. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170421
PDF
Trajectory Planning for Robotic Belt Grinding Based on Curvature Optimization
MA Kaiwei, HAN Liang, SUN Xiaoxiao, LIU Pingwen, ZHANG Kai
2018, 40(3): 360-367. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170408
PDF
Clamping Force Sensing of Surgical MicromanipulatorsBased on the Changes of System Resistance
YU Lingtao, WANG Wenjie
2018, 40(3): 368-376. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170401
PDF
Design of Tracking Suspension Gravity Compensation System for Satellite Antenna Deployable Manipulator
HE Yun, ZHANG Feilong, YANG Mingyi, XU Zhigang
2018, 40(3): 377-384,392. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170437
PDF
Path Planning of Space Robot Based on hp-Adaptive Pseudospectral Method
ZENG Xiangxin, CUI Naigang, GUO Jifeng
2018, 40(3): 385-392. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170461
PDF