column
Kinematic Analysis and Experiment of an Elephant-Trunk-Like Robot Arm
TIAN Jiawen, WANG Tianmiao, SHI Zhenyun, LUO Ruidong
2017, 39(5): 585-594. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0585
PDF
Modeling and Analysis of a Piezoelectric-film Driven Micro-positioning Stage
PANG Jianwei, YAN Peng
2017, 39(5): 595-602. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0595
PDF
Dynamic Coupling Characteristics of Active Branches of Parallel Manipulator with High Speed Motion
SHAN Xianlei, CHENG Gang
2017, 39(5): 603-607. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0603
PDF
An Estimation Method Robust to Outliers for Multiple Homographies
QI Naixin, ZHANG Shengxiu, CAO Lijia, YANG Xiaogang, SUN Qiao
2017, 39(5): 608-619. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0608
PDF
Modeling and Sliding Mode Control of Quadruped Robot Driven by Pneumatic Muscles
WANG Binrui, WANG Tao, GUO Zhenwu, GAN Su, JIN Yinlian
2017, 39(5): 620-626. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0620
PDF
Decoupled Design and Calculation of the Self-aligned Hip Joint Exoskeletons Based on the Human-Robot Misalignment Model
LI Huaixian, CHENG Wenming, ZHANG Mingkui
2017, 39(5): 627-637. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0627
PDF
Negative Obstacle Detection in Unstructured Environment Based on Multiple LiDARs and Compositional Features
LIU Jiayin, TANG Zhenmin, WANG Andong, SHI Chaoxia
2017, 39(5): 638-651. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0638
PDF
RGB-D Visual Saliency Detection Method Based on Spatial-Spectral Mixture Analysis
YUE Juan, YUAN Xia, LI Jie, XU Peng
2017, 39(5): 652-660. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0652
PDF
Human Motion Intent Recognition Based on Kernel Principal Component Analysis and Relevance Vector Machine
LIU Lei, YANG Peng, LIU Zuojun, SONG Yinmao
2017, 39(5): 661-669. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0661
PDF
Research on Region Coverage Approach with Swarm Robots
LI Guannan, DONG Lingyan, XU Hongli, LIN Yang
2017, 39(5): 670-679. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0670
PDF
Task Allocation in Emotional Robot Pursuit Based on Self-organizing Algorithm
SUN Bohan, WANG Hao, FANG Baofu, LING Zhaolong, LIN Jiehua
2017, 39(5): 680-687. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0680
PDF
Automatic Withdrawal Method Based on 2D Laser Radar for Small Ground Mobile Robot
LI Jie, YUAN Xia, ZHAO Chunxia, LU Jianfeng
2017, 39(5): 688-696. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0688
PDF
Direct Teaching in Joint Space for Humanoid Manipulator Using Kinect
WANG Chaoyang, QU Jiadi, ZHANG Fuhai, WANG Yu, FU Yili
2017, 39(5): 697-703. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0697
PDF
Stable Impedance Control of a Single Leg of Hydraulic Legged Robot Based on Virtual Decomposition Control
CHEN Guangrong, WANG Junzheng, ZHAO Jiangbo, MA Liling, SHEN Wei
2017, 39(5): 704-714. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0704
PDF
A Predictive Display Algorithm for Multi-Time-Delay Multi-Rate Measurements
LIANG Rongjian, ZHANG Tao, LIANG Bin, CHEN Zhang, LI Gang
2017, 39(5): 715-723. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0715
PDF
ELM Neural Network Control of Attitude Management and Auxiliary Docking Maneuver after Dual-arm Space Robot Capturing Spacecraft
CHENG Jing, CHEN Li
2017, 39(5): 724-732. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0724
PDF
Force Control and Experimental Study of a Cable-Driven Robot for Astronaut Deep Squat Training
ZHANG Lixun, LI Lailu, JIANG Xize, TIAN Wenzhi, SONG Da
2017, 39(5): 733-741. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0733
PDF
Stable Control of Underactuated Biped Walking on Discontinuous Ground
YAO Yuan, YAO Daojin, XIAO Xiaohui, WANG Yang
2017, 39(5): 742-750. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0742
PDF
A Smooth and Efficient Gait Planning for Humanoids Based on Human ZMP
YANG Tianqi, ZHANG Weimin, HUANG Qiang, CHEN Xuechao, YU Zhanguo, MENG Libo
2017, 39(5): 751-758. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0751
PDF
Motor Rehabilitation with Control based on Human Intent for Stroke Survivors
LI Min, XU Guanghua, XIE Jun, HAN Chengcheng, ZHANG Xin, LI Lili, ZHANG Sicong
2017, 39(5): 759-768. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0759
PDF