column
2017, 39(4): 385-386.
PDF
Biomechatronic Integration of Intelligent Prosthetic Hand
JIANG Li, YANG Bin, HUANG Qi, ZENG Bo, FAN Shaowei, ewline YANG Dapeng, GUO Chuangqiang
2017, 39(4): 387-394. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0387
PDF
Controlling an Underwater Manipulator via Event-Related Potentials of Brainwaves
YU Jiancheng, ZHANG Jin, LI Wei
2017, 39(4): 395-404. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0395
PDF
Inverse Kinematics Solution of Deformable Manipulator for Point Touching Task
XU Shan, LI Gaofeng, LIU Jingtai, HAO Jie
2017, 39(4): 405-414. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0405
PDF
Design and Experiment on M2M2A of Multi-Robot Intelligent Collaboration
ZHAI Jingmei, LI Lianzhong, GUO Peisen, LIU Kun, HUANG Jinzhou
2017, 39(4): 415-422. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0415
PDF
Autonomous Cognition and Planning of Robot Service Based on Ontology in Intelligent Space Environment
LU Fei, TIAN Guohui, LI Qing
2017, 39(4): 423-430. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0423
PDF
Visual Segmentation of Unknown Objects Based on Inference of Object Logic States
BAO Jiatong, SONG Aiguo, HONG Ze, SHEN Tianhe, TANG Hongru
2017, 39(4): 431-438. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0431
PDF
Load Adaptive Force-free Control for the Direct Teaching of Robots
HOU Che, WANG Zheng, ZHAO Yiwen, SONG Guoli
2017, 39(4): 439-448. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0439
PDF
Multi-Interaction Control for Manipulators in Unknown Environments Based on Hybrid Position-Impedance-Force Control
DUAN Xingguang, HAN Dingqiang, MA Xiaodong, LI Jianxi, CUI Tengfei, MA Anji
2017, 39(4): 449-457. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0449
PDF
Amplitude-Saturated Nonlinear State Feedback Position Control for Flexible Joint Robots
YIN Wei, SUN Lei, WANG Meng, LIU Jingtai
2017, 39(4): 458-465. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0458
PDF
Analysis and Study on Dynamical Characteristics of Variable Stiffness Joint Actuator
FU Xiaoyue, WANG Wei, WANG Lei, WEI Hongxing, YUN Chao
2017, 39(4): 466-473. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0466
PDF
Modeling and Fuzzy Control of Humanoid Elbow Driven by Cascaded Pneumatic Muscles
WANG Binrui, ZHANG Bin, SHEN Guoyang, JIN Yinglian, LI Jianjun
2017, 39(4): 474-480. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0474
PDF
Design of Fall Protection and Control System for Wearers of Lower Limb Prosthesis
ZHAO Xiaodong, LIU Zuojun, ZHANG Huijun, YANG Peng
2017, 39(4): 481-488. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0481
PDF
A Hybrid Control Method for a Wearable Walking-Assist Robot and Its Stability
ZHANG Xia, HU Jinjia, LUO Tianhong, CHEN Renxiang, HASHIMOTO Minoru
2017, 39(4): 489-497. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0489
PDF
The Knee Exoskeleton Mechanical Leg Based on Multi-modal Elastic Actuator
HAN Yali, WU Zhenyu, XU Youxiong, WEN Xiulan, ZHU Songqing, HAO Dabin
2017, 39(4): 498-504. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0498
PDF
Walking Gait Classification Algorithm for Exoskeleton Robot on Unstructured Ground
CHEN Jianhua, XI Ruru, WANG Xingsong, DU Fengpo, MU Xihui
2017, 39(4): 505-513. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0505
PDF
Drive of the Powered Exoskeleton and Driving Compensation with the Human-Machine Coupling Interaction While Squatting
ZHANG Mingkui, CHENG Wenming, LI Huaixian
2017, 39(4): 514-522. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0514
PDF
Safe Configuration Optimization of Flexible Joint Manipulator Based on Equivalent Model of Head Collision
MENG Deshan, WANG Xueqian, LIANG Bin, LIANG Jian
2017, 39(4): 523-531. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0523
PDF
The Evolution and Enlightenment of Safety Specification of Cooperative Robots:ISO/TS 15066
FU Le, WU Rui, ZHAO Jie
2017, 39(4): 532-540. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0532
PDF
Review of Elastic Actuator Research from Bionic Inspiration
WEI Dunwen, GE Wenjie, GAO Tao
2017, 39(4): 541-550. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0541
PDF
Development and Research Status of Humanoid Service Robots
YAN Yunhui, XU Jing, LU Zhiguo, SONG Kechen, LIU Bohang
2017, 39(4): 551-564. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0551
PDF
Vision-Based Hand Gesture Recognition for Human-Robot Interaction:A Review
QI Jing, XU Kun, DING Xilun
2017, 39(4): 565-584. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0565
PDF