column
Interactive Parameter Identification of Cellular Space Robots for Non-cooperative Spacecraft Takeover Control
CHANG Haitao, HUANG Panfeng, LU Zhenyu, MENG Zhongjie, ZHANG Yizhai
2017, 39(2): 129-138. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0129
PDF
Performance Analysis on Wheels Lifting-off-Ground for Mars Rover with Active Suspension
GAO Haibo, ZHENG Junqiang, LIU Zhen, YU Haitao, DING Liang, LI Nan, DENG Zongquan
2017, 39(2): 139-150. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0139
PDF
Calibration Method and Experiments of Kinematic Parameters for Robonaut Based on MCPC Model
CHEN Gang, WANG Lei, JIA Qingxuan, SUN Hanxu, WANG Shiwei
2017, 39(2): 151-159. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0151
PDF
Development of an Experiment System for UAV Formation Flight
WANG Xun, ZHANG Jiyang, ZHANG Daibing, SHEN Lincheng
2017, 39(2): 160-166,175. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0160
PDF
A Spheroid Parallel Wrist Mechanism and Its Kinematic Analysis
ZHANG Guoying, LIAO Yajun, LIANG Feng, SU Manjia, GUAN Yisheng, LIU Guanfeng, CHEN Xin
2017, 39(2): 167-175. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0167
PDF
Multi-objective Optimization Design of a Bionic Parallel Oculogyric Mechanism
CHENG Yuanhao, WANG Sun'an, YU Dehong
2017, 39(2): 176-181. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0176
PDF
Dense Stereo Matching Based on Region Growing
LIU Jie, ZHANG Jianxun, DAI Yu
2017, 39(2): 182-188. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0182
PDF
Real Time Feature Extraction Method of Developmental Robot
XIE Ziqiang, GE Weimin, WANG Xiaofeng, LIU Jun, LIU Zengchang
2017, 39(2): 189-196. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0189
PDF
Human-Robot-Robot-Cooperation Based Uncalibrated Visual Servoing Control for Mobile Robotic Manipulators without Joint-State Feedback
JI Peng, SONG Aiguo, WU Changcheng, WEI Hongming, SONG Zimo, ZHANG Qi
2017, 39(2): 197-204. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0197
PDF
On-line Calibration for Odometry Systematic Errors and Laser Rangefinder Installation Errors of a Mobile Robot
DA Xingpeng, CAO Qixin, WANG Wenshan
2017, 39(2): 205-213. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0205
PDF
PLP-SLAM: A Visual SLAM Method Based on Point-Line-Plane Feature Fusion
LI Haifeng, HU Zunhe, CHEN Xinwei
2017, 39(2): 214-220. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0214
PDF
Trajectory Tracking Control of Wheeled Mobile Robots Based on RTK-GPS
XIE Desheng, XU Youchun, WAN Jian, HAN Dongbin, LU Feng
2017, 39(2): 221-229. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0221
PDF
Preoperative Planning of a Celiac Minimally Invasive Surgery Robot Based on Feature Parameters and Double Collaboration Space
YANG Jing, YU Lingtao, WANG Lan, TANG Zexu, LI Yanhui
2017, 39(2): 230-238. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0230
PDF
Multi-objective Optimization of Samples for Industrial Robot Error Compensation
ZENG Yuanfan, LIAO Wenhe, TIAN Wei
2017, 39(2): 239-248. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0239
PDF
An Efficient Base Position Optimization Method for Mobile Painting Robot
YU Qiankun, WANG Guolei, REN Tianyu, HUA Xiaotong, CHEN Ken
2017, 39(2): 249-256. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0249
PDF