column
Puncture Path Planning for Bevel-tip Flexible Needle Based onMulti-objective Particle Swarm Optimization Algorithm
HUO Benyan, ZHAO Xingang, HAN Jianda, XU Weiliang
2015, 37(4): 385-394. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0385
PDF
Trajectory Planning of a Bionic Eye Using Hybrid-Driven Cable Parallel Mechanism
XIE Shaorong, LIU Simiao, LUO Jun, HUANG Chaojiong, YANG Yi, LI Hengyu
2015, 37(4): 395-402. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0395
PDF
Control of the Exoskeleton's Swing Leg Based on the Human-MachinePosture Error at Ankle Joint
JIA Shan, WANG Xingsong, LU Xinliang, XU Jigang, HAN Yali
2015, 37(4): 403-414. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0403
PDF
Anti-windup and Multi-Mode PID Control of Yaw Movement for a Quad-Rotor UAV
PENG Cheng, BAI Yue, QIAO Guanyu, GONG Xun, TIAN Yantao
2015, 37(4): 415-423. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0415
PDF
An Autonomous Processing Method of Chinese Service Instruction for Indoor Intelligent Robot
GAO Shengnan, KONG Lingfu, WU Peiliang
2015, 37(4): 424-434. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0424
PDF
Multi-Region Coverage Method Based on Cost Map and Minimal Tree for Mobile Robot
SUN Jian, CHEN Zonghai, WANG Peng, ZHANG Qibin, BAO Peng
2015, 37(4): 435-442. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0435
PDF
RRT-based Motion Planning Algorithm for Intelligent Vehicle in Complex Environments
DU Mingbo, MEI Tao, CHEN Jiajia, ZHAO Pan, LIANG Huawei, HUANG Rulin, TAO Xiang
2015, 37(4): 443-450. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0443
PDF
Lane Marking Detection of Adaptive Threshold Based on Echo Signal of Lidar
WU Yihua, LIANG Huawei, WANG Zhiling, MEI Tao, XIN Yu, HUANG Rulin
2015, 37(4): 451-458. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0451
PDF
Sprinting Motion Planning for Planar Bipedal Robots Based on Driving Coordination between the Knee and Ankle Joints
LI Chao, XIONG Rong, ZHU Qiuguo, WU Jun, HUANG Yiming
2015, 37(4): 459-466. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0459
PDF
On Dynamic Characteristics of the Vertical Hopping of the One-legged Robot
LI Zhe, YAN Hongwei, JI Jun, LIN Xuesong
2015, 37(4): 467-477,485. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0467
PDF
AUV Recovery Path Planning Method Considering Geometrical Constraints
LI Ye, JIANG Yanqing, ZHANG Guocheng, LI Yiming, CHEN Pengyun
2015, 37(4): 478-485. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0478
PDF
Kinematic Parameter Identification for 6R Serial Robots Based on a 6-Parameter Model
BAI Yunfei, CONG Ming, YANG Xiaolei, LIU Dong
2015, 37(4): 486-492. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0486
PDF
Modular Design and Implementation of Flexible Artificial Skinwith Temperature and Pressure Sensors
GUO Xiaohui, HUANG Ying, TENG Ke, LIU Ping, LIU Caixia, TIAN Helei
2015, 37(4): 493-498. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0493
PDF
Analysis and Experiment of Combustion Powered Linear Actuator for Hopping
LUAN Yunguang, WANG Huaming, ZHAO Dongbiao, WANG Zhen, ZHANG Ketong
2015, 37(4): 499-505. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0499
PDF
Principle and Design of Mechanically Musculoskeletal Variable-Stiffness Mechanism
WANG Yan, FANG Lijin
2015, 37(4): 506-512. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0506
PDF