column
Therapeutic Control Method for Robotic-aided Rehabilitation Training Based on Hybrid Theory
XU Guozheng, SONG Aiguo, GAO Xiang, XU Baoguo, LIANG Zhiwei
2014, 36(6): 641-646. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0641
PDF
A Visual Perception Algorithm for Human Motion by a Kinect
ZHU Tehao, ZHAO Qunfei, XIA Zeyang
2014, 36(6): 647-653. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0647
PDF
Dynamic Obstacle Detection and Representation Approach for Unmanned Vehicles Based on Laser Sensor
XIN Yu, LIANG Huawei, MEI Tao, HUANG Rulin, DU Mingbo, WANG Zhiling, CHEN Jiajia, ZHAO Pan
2014, 36(6): 654-661. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0654
PDF
A Calibration Method of a Camera and 2D Laser Radar Based on Multi-constraint Error Function
PENG Meng, CAI Zixing
2014, 36(6): 662-667,675. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0662
PDF
Development and Experimental Study of Elastic Actuatorfor a Power-Assisted Knee Exoskeleton
HAN Yali, QI Bing, YU Jianming, SONG Aiguo, ZHU Songqing
2014, 36(6): 668-675. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0668
PDF
Body Rolling Analysis and Attitude Control of a Quadruped Robot during Trotting
XIE Huixiang, SHANG Jianzhong, LUO Zirong, XUE Yong
2014, 36(6): 676-682. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0676
PDF
Method of Microscopic Positioning with Physical Markers
SUN Fujun, ZHU Junhui, YANG Feiyu, CHEN Ruihua, SUN Lining, RU Changhai
2014, 36(6): 683-687,696. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0683
PDF
Gait Control for a Snake Robot Based on Hopf Oscillator Model
GAO Qin, WANG Zhelong, ZHAO Hongyu
2014, 36(6): 688-696. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0688
PDF
An HCCPG Model-based 3D Gait Control of a Snake-like Robot
YANG Guizhi, MA Shugen, LI Bin, WANG Minghui
2014, 36(6): 697-703. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0697
PDF
Research on the Critical Sliding Resistance on the Quasi-static Interaction between the Capsule Robot and the Small Intestine
TAN Renjia, LIU Hao, LI Hongyi, WANG Yuechao
2014, 36(6): 704-710. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0704
PDF
An Active Helical Drive In-pipe Robot
LIU Qingyou, LI Yujia, REN Tao, CHEN Yonghua
2014, 36(6): 711-718. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0711
PDF
Autonomous Grasp Motion Planning for an Anthropomorphic Robot Arm Based on Human Likeness
LU Zhiyuan, GAN Yahui, DAI Xianzhong, DUAN Jinjun
2014, 36(6): 719-729. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0719
PDF
Analysis on Stiffness Model of 3-PPSR Flexible Parallel Robot with High Aspect Ratio Based on Finite Element Method
LUAN Yuliang, RONG Weibin, SUN Lining
2014, 36(6): 730-736. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0730
PDF
An Elastodynamic Modeling Method for a 3-RPS Parallel Kinematic Machine
LUO Haiwei, ZHANG Jun, WANG Hui, HUANG Tian
2014, 36(6): 737-743,750. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0737
PDF
Measurement and Trace Generation of a Friction Stir Welding Robot for Space Weld Joint on Large Thin-Walled Parts
QI Ruolong, ZHOU Weijia, ZHANG Wei, ZHANG Xiao
2014, 36(6): 744-750. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0744
PDF
A Robot Visual Homing Algorithm Based on Reduced Landmarks
ZHU Qidan, LIU Chuanjia, CAI Chengtao
2014, 36(6): 751-757,768. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0751
PDF
Stereo Visual Odometry Algorithm with Rotation-Translation Decoupling for Dynamic Environments
KANG Yifei, SONG Yongduan, SONG Yu, YAN Deli
2014, 36(6): 758-768. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0758
PDF