column
The Driving Force Mechanism and Control Strategy of a Pneumatic Hydrostatic Soft Robot
ZHENG Junjun, SONG Xiaobo, JIANG Zuhui, TAN Zhiying
2014, 36(5): 513-518. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0513
PDF
Design of a Laser Range Finder for End Perception of Robot Arm
ZHANG Yu, SUN Kui, ZHANG Yuanfei, LIU Hong, ZHU Wanbin
2014, 36(5): 519-526,534. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0519
PDF
Information Gain-based SLAM Graph Pruning
CHENG Jiantong, JIANG Zhenyu, ZHANG Yinhui, ZHANG Weihua
2014, 36(5): 527-534. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0527
PDF
Design and Hydrodynamic Experiments on Bionic Robotic Fish with Oscillating Pectoral Fins
NIU Chuanmeng, BI Shusheng, CAI Yueri, ZHANG Lige, MA Hongwei
2014, 36(5): 535-543. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0535
PDF
On the Segment Length Ratio of the Walking Leg of a Hydraulically Actuated Hexapod Robot
DENG Zongquan, LIU Yiqun, GAO Haibo, ZHAO Liang, DING Liang, YU Haitao
2014, 36(5): 544-551. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0544
PDF
Modeling and Active Vibration Control of an Intelligent Flexible Manipulator System
LOU Junqiang, WEI Yanding, YANG Yiling, XIE Fengran, ZHAO Xiaowei
2014, 36(5): 552-559,575. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0552
PDF
A Large Viewing Angle 3-Dimensional V-SLAM Algorithm with a Kinect-based Mobile Robot System
XIN Jing, GOU Jiaolong, MA Xiaomin, HUANG Kai, LIU Ding, ZHANG Youmin
2014, 36(5): 560-568. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0560
PDF
Pole Pose Measurement and Autonomous Grasping with a Biped Climbing Robot
HU Jie, GUAN Yisheng, WU Pinhong, SU Manjia, ZHANG Hong
2014, 36(5): 569-575. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0569
PDF
Robotic Episodic Learning and Behaviour Control Integrated with Neuron Stimulation Mechanism
LIU Dong, CONG Ming, GAO Sen, HAN Xiaodong, DU Yu
2014, 36(5): 576-583. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0576
PDF
Compliant Gait Generation for a Quadruped Bionic Robot Walking on Rough Terrains
E Mingcheng, LIU Hu, ZHANG Xiuli, FU Chenglong, MA Hongxu
2014, 36(5): 584-591. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0584
PDF
An Analytic and Optimal Inverse Kinematic Solution for a 7-DOF Space Manipulator
WANG Yingshi, SUN Lei, YAN Wenbin, LIU Jingtai
2014, 36(5): 592-599. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0502
PDF
Design and Application of a Robust Vision Tracking System for Unmanned Rotorcraft
FAN Baojie, DU Yingkui
2014, 36(5): 600-608. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0600
PDF
An Underactuated AUV-Oriented Region Search Method Based on Electronic Chart
LI Ye, JIANG Yanqing, ZHANG Guocheng, HUANG Shuling, LI Yiming, CHEN Pengyun
2014, 36(5): 609-618. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0609
PDF
Multi-Robot Map Merging Based on the Consistency of Information Gain
ZOU Yuhua, CHEN Weihai, WANG Jianhua, WU Xingming
2014, 36(5): 619-626. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0619
PDF
An Improved A* Algorithm for Searching Infinite Neighbourhoods
XIN Yu, LIANG Huawei, DU Mingbo, MEI Tao, WANG Zhiling, JIANG Ruhai
2014, 36(5): 627-633. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0627
PDF
A Radiometric Varying Robust Stereo Matching Algorithm
CAO Xiaoqian, MA Caiwen
2014, 36(5): 634-640. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2014.0634
PDF