column
A Robot for Prostate Needle Insertion Surgery Based on MRI-Guidance
GUO Jie, JIANG Shan, FENG Wenhao, LIU Jun
2012, 34(4): 385-392.
PDF
Influence of the Pre-tightening Force on Accuracy of the Double-layer Pre-stressed Six-axis Force Sensor
WANG Zhijun, HOU Yulei, YAO Jiantao, YE Dong, ZHAO Yongsheng
2012, 34(4): 393-398.
PDF
Orientation Precision Monitoring and Homing Strategy of the Subreflector Adjusting System for 65 Meters Radio Telescope
DOU Yuchao, YAO Jiantao, HOU Yulei, DUAN Yanbin, ZHAO Yongsheng
2012, 34(4): 399-405.
PDF
A Method of Instruction Understanding for AUV Control Layer Based on Attention Mechanism
LI Yueming, WAN Lei, SUN Yushan, ZHANG Guocheng
2012, 34(4): 406-410,417.
PDF
A Numerical Study on the Dynamics Responses of a Single Actuated Bio-mimetic Robotic Fish during Burst-and-coast Swimming
WAN Hong, WANG Xingsong
2012, 34(4): 411-417.
PDF
Magnetic Compass Error Analysis and Calibration for Rotorcraft Flying Robot
DAI Lei, QI Juntong, WU Cong, HAN Ji
2012, 34(4): 418-423,484.
PDF
UAV Pose Posterior Estimation with Vision Constraint
ZHU Feng, LIU Chang, WU Qingxiao, ZHOU Jing, XIA Renbo
2012, 34(4): 424-431,439.
PDF
An Altitude Information Fusion Method for Small Unmanned Aerial Rotorcrafts
LEI Xusheng, LI Jingjing, GUO Kexin, DU Yuhu
2012, 34(4): 432-439.
PDF
A Novel Localization Approach for Autonomous Vehicles Based on Map Matchingwith Curvature Features
SU Kuifeng, DENG Zhidong, HUANG Zhen
2012, 34(4): 440-448.
PDF
Vehicle Navigation System Based on BCI and Dual Laser Radar
MENG Lixia, TAO Linmi, SUN Fuchun, LIU Huaping, CHU Tao
2012, 34(4): 449-454,459.
PDF
Study and Experiment on Neural-network-based Feedback Linearization Motion Control for a Spherical Mobile Robot
ZHENG Yili, SUN Hanxu, LIU Jinhao
2012, 34(4): 455-459.
PDF
Localization of In-tank Wall-climbing Robot Based on Microphone Array
DUN Xiangming, MIAO Songhua, SHEN Jing, DUN Xiangyong
2012, 34(4): 460-465,475.
PDF
A Visual Navigation Method for Robot Based on a GOR and GPU Algorithm
LI Xinde, ZHANG Xiao, ZHU Bo, DAI Xianzhong
2012, 34(4): 466-475.
PDF
An Environment Model for Mobile Robot:Grey Qualitative Map
LI Shujie, WANG Peng, CHEN Zonghai
2012, 34(4): 476-484.
PDF
Probabilistic Grid Map Based Localizability Estimation for Mobile Robots
WANG Wei, CHEN Weidong, WANG Yong
2012, 34(4): 485-491,512.
PDF
A Joint Maximum Likelihood Method Optimized Data Association Approach to SLAM Problem
XU Jun, ZHANG Guoliang, JING Bin, ZHANG Lu
2012, 34(4): 492-497,504.
PDF
A Yaw Moment Counteracting Method for Humanoid Robot Based on Arms Swinging
FU Genping, CHEN Jianping, YANG Yimin
2012, 34(4): 498-504.
PDF
Obstacle Navigation Planning for a Power Transmission Line Inspection Robot
GUO Weibin, WANG Hongguang, JIANG Yong, LIU Aihua
2012, 34(4): 505-512.
PDF