column
Anthropomorphic Arm Kinematics Oriented to Movement Primitive of Human Arm Triangle
FANG Cheng, DING Xilun
2012, 34(3): 257-264. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00257
PDF
Joint Attention for a Kind of Facial Expression Robots with the Same Structure
WANG Wei, WANG Zhiliang, ZHENG Siyi, GU Xuejing
2012, 34(3): 265-274. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00265
PDF
Effect of Stiffness and Equivalent Mass on Energy Amplification Characteristics of SEA
MA Hongwen, ZHAO Peng, WANG Liquan, YU Lin
2012, 34(3): 275-281. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00275
PDF
Constraint Conditions of Successful Capture in Multi-Pursuers vs One-Evader Games
FANG Baofu, PAN Qishu, HONG Bingrong, DING Lei, CAI Zesu
2012, 34(3): 282-291. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00282
PDF
Foundation of the Sensorimotor System Cognitive Model with Operant Conditioning Mechanism
REN Hongge, SHI Tao, ZHANG Ruicheng
2012, 34(3): 292-298. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00292
PDF
Terrain Inference Strategy Based on Semantic Context of Frame Images
WANG Mingjun, ZHOU Jun, TU Jun
2012, 34(3): 299-306. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00299
PDF
Design and Experiment of the Control System for Automatic Rocket-attaching Module of Auto-docking and Auto-separating Robot for Launch Vehicle Propellant Loading
ZHAO Shuaifeng, DUN Xiangming, ZHANG Yulin, LU Jinrong, ZOU Lipeng, XU Beichen
2012, 34(3): 307-313,320. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00307
PDF
Structure Design and Kinematical Analysis of Lattice Distortion Actuating Self-reconfigurable Robots
YIN Bo, XU Wei, WANG Shigang, LIANG Zhenning, WANG Xianlong
2012, 34(3): 314-320. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00314
PDF
Real-time 3D Outdoor Environment Modeling for Mobile Robot with a Laser Scanner
ZHOU Bo, DAI Xianzhong, HAN Ji
2012, 34(3): 321-328,336. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00321
PDF
Non-linear Path Following Control of Underactuated Autonomous Surface Vehicles
GAO Jian, LIU Fuqiang, ZHAO Jiang, YAN Weisheng
2012, 34(3): 329-336. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00329
PDF
Development Approaches of Smart Space Service Components for Service Robots
LIANG Zhiwei, JIN Xin, ZHU Songhao
2012, 34(3): 337-343. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00337
PDF
A Stereo Matching Algorithm under Outdoor Unideal Illumination Condition
ZOU Yuhua, CHEN Weihai, WU Xingming, LIU Zhong
2012, 34(3): 344-353. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00344
PDF
DSP-based Active Vision System
XIA Xuan, LIU Huaping, XU Weiming, SUN Fuchun
2012, 34(3): 354-362. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00354
PDF
Joystick-based Control for a Biomimetic Biped Climbing Robot
CAI Chuanwu, GUAN Yisheng, ZHOU Xuefeng, JIANG Li, ZHU Haifei, WU Wenqiang, ZHANG Xianmin, ZHANG Hong
2012, 34(3): 363-368. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00363
PDF
A Telecontrol Navigation System for Bio-robot
ZHANG Dian, GAO Xin, WANG Houjun
2012, 34(3): 369-374. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00369
PDF
Pitching Stability Analysis of the Pectoral Fin Propelled Robot Fish
XU Yicun, ZONG Guanghua, BI Shusheng, QIN Dongchen
2012, 34(3): 375-379. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00375
PDF
Trajectory Control of Announcer Robot Based on Shannon Wavelets
LIU Pengyu, HE Yongyi, FANG Minglun, LI Jun
2012, 34(3): 380-384. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2012.00380
PDF