column
Coadaptive Following Control of Swarm Robot System with Multiple Leaders in Dynamic Damping Environment
LIU Zongchun, TIAN Yantao, LI Chengfeng
2011, 33(4): 385-393.
PDF
A Type of Novel Usage of 4U Parallelogram Mechanisms——Designed as a Whole to Be Biped Walking Mechanism
MIAO Zhihuai, YAO Yan’an, TIAN Yaobin
2011, 33(4): 394-404.
PDF
Structure Design and Weld Seam Surmounting Characteristic of a Wall-climbing Robot with Variable Magnetic Adsorption Force Device
WEN Jing, DUN Xiangming, MIAO Songhua, DUN Xiangyong, SHAN Lei
2011, 33(4): 405-410,501.
PDF
Path Tracking Control of High-speed 4WID-4WIS Autonomous Vehicle
RUAN Jiuhong, LI Yibin, YANG Fuguang, RONG Xuewen
2011, 33(4): 411-418,433.
PDF
A Camera-IMU Relative Pose Calibration Method
YANG Hao, ZHANG Feng, YE Juntao
2011, 33(4): 419-426.
PDF
Compliant Grasp Strategy for Three-fingered Space Robot End-effector
ZHANG Qingli, NI Fenglei, ZHU Yingyuan, DANG Jin, LIU Hong
2011, 33(4): 427-433.
PDF
Capture Strategy Based on a Distributed Control System for a Large-scale Space End-Effector
JIE Dangyang, NI Fenglei, TAN Yisong, LIU Hong, CAI Hegao
2011, 33(4): 434-439.
PDF
Dynamic Parameter Identification of Modular Robot with Flexible Joints
ZHOU Jun, YU Yueqing
2011, 33(4): 440-448.
PDF
Vibration Suppression for the Flexible Joint with Torque Sensor
GUO Chuangqiang, NI Fenglei, SUN Jingting, LIU Hong
2011, 33(4): 449-454.
PDF
Dynamic Force Response Analysis on Parallel Pre-stressed Six-axis Force Sensor
WANG Zhijun, YAO Jiantao, WANG Hang, HOU Yulei, ZHAO Yongsheng
2011, 33(4): 455-460.
PDF
Active Disturbance Rejection Control for the Joint Driven by PMAs
LIU Hao, WANG Tao, FAN Wei, ZHAO Tong, WANG Junzheng
2011, 33(4): 461-466,508.
PDF
Modelling and Analysis of a High Acceleration and Precision Linear Motor Direct Drive Motion Stage with Bond Graph Approach
SUN Lining, LI Teng, LIU Yanjie
2011, 33(4): 467-474.
PDF
Model of Force Feedback Gripper System
WANG Niu, TIAN Qiang, QIU Liudong, GAO Peng
2011, 33(4): 475-481.
PDF
Dynamic Hand Gesture Recognition Based on SURF Tracking
BAO Jiatong, SONG Aiguo, GUO Yan, TANG Hongru
2011, 33(4): 482-489.
PDF
A Visual Navigation Method Using a Hand-Drawn-Route-Map in Dynamic Environments
LI Xinde, WU Xuejian, ZHU Bo, DAI Xianzhong
2011, 33(4): 490-501.
PDF
Fault Detection Method Based on Varying-Length Scanning Model and Its Application to the Integrated GPS/INS Navigation System
REN Xiaoping, CAI Zixing, HE Hangen, XUE Zhichao
2011, 33(4): 502-508.
PDF
Navigation Under the Arctic Ice by Autonomous & Remotely Operated Underwater Vehicle
LI Shuo, ZENG Junbao, WANG Yuechao
2011, 33(4): 509-512.
PDF