column
Spatial Registration and Spinal Surgery Navigation Based on Constraint of Anterior-posterior and Lateral Views
LUAN Sheng, WANG Tianmiao, LI Weishi, HU Lei, LIU Zhongjun, JIANG Liang
2010, 32(1): 1-5.
PDF
A Novel 2-RRR/UPRR Robot Mechanism for Ankle Rehabilitation and Its Kinematics
BIAN Hui, LIU Yanhui, LIANG Zhichen, ZHAO Tieshi
2010, 32(1): 6-12.
PDF
An Open CNC System Based on RTLinux for the 5-DOF Parallel Laser Processing Machine
WU Qiang, JIANG Chunying, SUN Yuan
2010, 32(1): 13-17.
PDF
POMDP Navigation of Service Robots with Human Motion Prediction
QIAN Kun, MA Xudong, DAI Xianzhong, FANG fang
2010, 32(1): 18-24,33.
PDF
Deduction of the Rocker-type Track Suspension Configurations and Their Applications to Coal Mine Rescue Robots
LI Yunwang, GE Shirong, ZHU Hua
2010, 32(1): 25-33.
PDF
Wireless Measurement and Control System for a Novel Bionic Micro-Robot
WANG Jinguang, YANG Cenyu, WANG Zhe, WANG Qingmeng, SONG Tao
2010, 32(1): 34-40.
PDF
A Single Component Locomotion Mechanism with Dual Driving Principles for Micro and Miniature Robot
SUN Lining, LI Weida, JIANG Zhenyu, GUO Wei, LI Mantian
2010, 32(1): 41-47.
PDF
Dexterity Analysis and Optimization of Belt Grinding Robot
WANG Wei, YUN Chao
2010, 32(1): 48-54.
PDF
Ground Feature Point Matching Based Global Localization for Driverless Vehicles
FANG Hui, YANG Ming, YANG Ruqing
2010, 32(1): 55-60.
PDF
Measurement and Planning Approach of Space Robot for Capturing Non-cooperative Target
XU Wenfu, LIANG Bin, LI Cheng, LIU Yu
2010, 32(1): 61-69.
PDF
Lunar Rover Wheel-Terrain Interaction Model for Climbing-up-Slope Based on Terramechanics
JIAO Zhen, GAO Haibo, DENG Zongquan, DING Liang
2010, 32(1): 70-76.
PDF
A Dynamically Configurable Landmark System for Unknown Environment Exploration
SUN Fengchi, YUAN Jing, HUANG Yalou, LIU Guang
2010, 32(1): 77-82.
PDF
Robot Simultaneous Localization and Mapping Based on Path Planning in Dynamic Environments
YI Yingmin, LIU Ding
2010, 32(1): 83-90.
PDF
Differential Property and Traction Force of Tri-axial Differential Pipeline Robot in Elbow
TANG Dewei, LI Qingkai, JIANG Shengyuan, DENG Zongquan
2010, 32(1): 91-96.
PDF
Mobile Robot Localization in Outdoor Environments Based on Near-infrared Vision
WANG Jingchuan, CHEN Weidong, HU Shiyu, ZHANG Xu
2010, 32(1): 97-103.
PDF
An Improved Stereo Matching Algorithm Based on Graph Cuts
ZHANG Lingtao, QU Daokui, XU Fang
2010, 32(1): 104-108.
PDF
A Delegation Model for Multi-Robot Autonomous Cooperation with Periodicity Constraints
SHI Zhiguo, WANG Zhiliang, LIU Jiwei, ZHANG Xiaoxing
2010, 32(1): 109-118.
PDF
Optimum Design of Bridge-Type Compliant Mechanism with Direct Coupling
ZHANG Zhaocheng, SU Jijun, HU Hong
2010, 32(1): 119-124.
PDF
Design and Experiment of Remote Semi-autonomous Robot Monitoring System
XU Hong, ZHANG Yi, CHEN Xi’ai, WANG Binru, LÜ Jun
2010, 32(1): 125-131.
PDF
A Bionic Learning Algorithm Based on Skinner’s Operant Conditioning and Control of Robot
REN Hongge, RUAN Xiaogang
2010, 32(1): 132-137.
PDF
Dynamic Modeling and Analysis of Flexible Two-Wheeled Balancing Robot
LI Xinyuan, RUAN Xiaogang, REN Hongge
2010, 32(1): 138-144.
PDF