column
Design,Simulation and Experiment of a Bionic Hopper for Planet Exploration
ZHANG Ming, GE Wenjie, BAI Long, CHEN Xiaohong
2009, 31(6): 481-486.
PDF
Gait Analysis on Bionic Kangaroo-hopping Robot Based on Adjustable Geared Five-linkage Mechanism
CHAI Hui, LI Jianhua, GE Wenjie
2009, 31(6): 487-492.
PDF
Humanoid Head Robot Based on Emotional Interaction
LIU Yaofeng, WANG Zhiliang
2009, 31(6): 493-500.
PDF
Self-Powered System of Articulated Bionic Robotic Fish Using Wave Energy Harvesting
DONG Erbao, YAN Qin, ZHANG Shiwu, YANG Jie
2009, 31(6): 501-504,512.
PDF
Tele-LightSaber-A Kind of Competitive Networked Robots with High Degree of Opposition
LIU Jingtai, LI Haifeng, SUN Lei, HUANG Jijin, ZHANG Xingxing, LI Yan
2009, 31(6): 505-512.
PDF
Mobile Robot SLAM Method Based on Particle Swarm Optimization
CHEN Baifan, CAI Zixing, YUAN Cheng
2009, 31(6): 513-517.
PDF
Iterative Compensation Control of 3-DOF Rotational Parallel Mechanism Based on Forward Kinematics
DAI Xiaolin, HUANG Qitao, HAN Junwei, LI Hongren
2009, 31(6): 518-522,528.
PDF
Analysis on Force Transmission of Parallel Mechanism
HAN Jiangyi, YOU Youpeng, WANG Huaming, ZHU Jianying
2009, 31(6): 523-528.
PDF
Actuating Input Selection of a Novel Parallel Machine Tool
GAO Jianshe, LIU Deping, YANG Jiewei, ZHAO Yongsheng
2009, 31(6): 529-534.
PDF
Mechanism Design and Kinematics Analysis of a Parallel Manipulator for Laser Welding
SUN Yuan, JIANG Chunying, ZHU Sijun, ZHAO Mingyang
2009, 31(6): 535-538.
PDF
Dynamic Collision-avoidance Planning of Mobile Robot Based on Velocity Change Space
ZHU Qidan, ZHONG Xunyu, ZHANG Zhi
2009, 31(6): 539-547.
PDF
Mobile Robot Active Routing Navigation Based on Virtual Intermediate Goal
ZHONG Chaoliang, LIU Shirong
2009, 31(6): 548-555.
PDF
Mobile Robot Path Planning Algorithm Based on Particle Swarm Optimization of Cubic Splines
WU Xianxiang, GUO Baolong, WANG Juan
2009, 31(6): 556-560.
PDF
An Aerostatic Bearing Numerical Calculation Method for 6-DOF Simulation Satellite
ZHA Shihong, MEI Tao
2009, 31(6): 561-567.
PDF
Mode Characteristics for the Controllable Flexible Manipulator in Weightlessness
CHU Ming, JIA Qingxuan, SUN Hanxu
2009, 31(6): 568-573.
PDF
Computational Model of Visual Selective Attention
ZHANG Qiaorong, GU Guochang, XIAO Huimin
2009, 31(6): 574-580.
PDF
Cooperative Navigation of Multiple AUVs using Moving Long Baseline
ZHANG Lichuan, XU Demin, LIU Mingyong, YAN Weisheng
2009, 31(6): 581-585,593.
PDF
Research and Development of Kid-Size Humanoid Robot THBIP-Ⅱ
YI Qiang, CHEN Ken, LIU Li, FU Chenglong
2009, 31(6): 586-593.
PDF
Falling Motion Control of Humanoid Robot Based on Parametric Optimum
ZHONG Qiubo, PAN Qishu, HONG Bingrong, PIAO Songhao
2009, 31(6): 594-598.
PDF
A Bionic Walking Control for Biped Robot Using Sinusoidal Input and Sensory Feedback
WANG Jianmei, FU Chenglong, CHEN Ken, HUANG Yuanlin
2009, 31(6): 599-604.
PDF
Force-measuring Robot for Evaluation of ACL Reconstruction
HU Yan, WANG Tianmiao, YANG Chuang, SUN Lei, HU Lei, BIAN Qingwu
2009, 31(6): 605-611.
PDF
Spatial Motion Constraints and Control Strategy for Robot-assisted Celiac Interventional Therapy
XIONG Jing, CHEN Ken, XIA Zeyang
2009, 31(6): 612-619.
PDF
Design of a Multi-Fingered and Multi-Joint Gripper Based on Single Motor Driving
LUO Zhizeng, GU Peimin
2009, 31(6): 620-624.
PDF