column
Life-like Brachiation Control of Underactuated Two-link Robot Based on Dynamical Servo
ZHAO Yi-ni, CHENG Hong-tai, ZHANG Xiao-hua
2009, 31(4): 289-295.
PDF
A New Solution to SLAM Problem Based on Local Map Matching
DING Shuai-hua, CHEN Xiong, HAN Jian-da
2009, 31(4): 296-303.
PDF
Vision-based Obstacle Detection Method for Outdoor Mobile Robot
SHEN Zhi-xi, HUANG Han-min, HUANG Xi-yue, LI Min
2009, 31(4): 304-310.
PDF
Research on Hopping Robot for Planetary Exploration
BAI Long, GE Wen-jie, CHEN Xiao-hong, ZHANG Ming
2009, 31(4): 311-319.
PDF
A CBR-Based Multiagent Reinforcement Learning Approach
LI Jun, PAN Qi-shu, HONG Bing-rong
2009, 31(4): 320-326.
PDF
Real-Time Tracking and Measuring of Moving Objects Based on Binocular Vision
ZHU Kun, YANG Tang-wen, RUAN Qiu-qi, WANG Hong-bo, HAN Jian-da
2009, 31(4): 327-334.
PDF
WSN Mobile Node Navigation Method Based on Multi-Objective Group Decision Techniques
LIU Zhen, WANG Qi, DING Ming-li
2009, 31(4): 335-341,350.
PDF
3D Parametric Gait Planning of Humanoid Robot with Consideration of Comprehensive Biped Walking Constraints
YI Qiang, CHEN Ken, LIU Li, FU Cheng-long
2009, 31(4): 342-350.
PDF
Research on Human-Robot Interaction Technique Based on Hand Gesture Recognition
CHEN Yi-min, ZHANG Yun-hua
2009, 31(4): 351-356.
PDF
Intelligent Predictive Control Based on State Analysis of Visual Field for Robot Path Tracking
WU Xing, LOU Pei-huang, YANG Lei
2009, 31(4): 357-364.
PDF
On Virtual Force Control of Exoskeleton Suit
YANG Zhi-yong, GUI Li-hua, YANG Xiu-xia, GU Wen-jin
2009, 31(4): 365-369,377.
PDF
A Survey of the Research on Control Methods for Biped Running Robot
HUANG Yuan-lin, FU Cheng-long, WANG Jian-mei, CHEN Ken
2009, 31(4): 370-377.
PDF
Modeling of a New Bio-Electromechanical System
ZHANG Feng-feng, SUN Li-ning, DU Zhi-jiang
2009, 31(4): 378-383.
PDF