column
Multi-robot Active Simultaneous Localization and Mapping Based on Local Submap Approach
YUAN Jing, HUANG Ya-lou, TAO Tong, XI Bai-yu
2009, 31(2): 97-103.
PDF
Localization Technique of Pipeline Robot Based on Ultra-Long Electromagnetic Wave and Symmetrical Antenna Array
QI Hai-ming, ZHANG Xiao-hua, CHEN Hongjun, DENG Zong-quan
2009, 31(2): 104-109.
PDF
Quasi Open-loop Control for Semi-passive Biped Robots
FU Cheng-long, HUANG Yuan-lin, WANG Jian-mei, CHEN Ken
2009, 31(2): 110-117,123.
PDF
Application of Invariant Moment’s Improved Support Vector Machine to Micro-target Identification
ZENG Xiang-jin, HUANG Xin-han, WANG Min
2009, 31(2): 118-123.
PDF
An Early Warning Algorithm for Operation Instruments’ Collision Based on Projection Plane
PIAO Ming-bo, FU Yi-li, WANG Shu-guo
2009, 31(2): 124-130.
PDF
Backstepping Adaptive Sliding Mode Control for Horizontal Underactuated Manipulators
LIN Zhuang, DUAN Guang-ren, SONG Shen-min
2009, 31(2): 131-136,145.
PDF
Robot Detection Mission Planning Based on Heterogeneous Interactive Cultural Hybrid Algorithm
YU Ling-li, CAI Zi-xing
2009, 31(2): 137-145.
PDF
On a New Type of Magnetotactic Bacterium-like Micro-Robot
YANG Cen-yu, WANG Zheng, WANG Jing-guang, WANG Zhe, SONG Tao
2009, 31(2): 146-150.
PDF
Decoupled Control for Insect-like Flapping Wing Air Vehicles
HU Ming-lang, ZHOU Xiang-dong, WEI Rui-xuan, WANG Qiang, SHEN Dong, ZHOU Xin-li
2009, 31(2): 151-158,165.
PDF
Analysis and Control for Tumble Stability of Wheel-Legged Robots
TIAN Hai-bo, FANG Zong-de, ZHOU Yong, LI Sheng-jin, KOU Fa-rong
2009, 31(2): 159-165.
PDF
An Active SLAM Approach Based on Line Segment Feature in Indoor Environment
WU Tao, SUN Feng-chi, YUAN Jing, HUANG Ya-lou
2009, 31(2): 166-170,178.
PDF
Target Recognition System Based on Optical Vision for AUV
TANG Xu-dong, ZHU Wei, PANG Yong-jie, LI Ye
2009, 31(2): 171-178.
PDF
Modeling and Control of a Flexible Two-wheel Upright Self-balance Humanoid Robot
ZHAO Jian-wei, RUAN Xiao-gang
2009, 31(2): 179-186.
PDF
A Path Planning Method for Free-floating Space Robot in Cartesian Space
ZHANG Fu-hai, FU Yi-li, WANG Shu-guo
2009, 31(2): 187-192.
PDF
2009, 31(2): 192-192.
PDF