column
Attitude Stabilization of Bird-like Flapping Wing Air Vehicle
HU Ming-lang, WEI Rui-xuan, CUI Xiao-feng, KONG Tao
2008, 30(6): 481-485.
PDF
Modeling and Analysis of a Biped-Wheel Wall-climbing Robot Mechanism
LIU Ai-hua, WANG Hong-guang, FANG Li-jin, JIANG Yong
2008, 30(6): 486-490.
PDF
Multisensor Collaborative Particle Filters for Simultaneous Robot Localization and People-Tracking
QIAN Kun, MA Xu-dong, DAI Xian-zhong, FANG Fang
2008, 30(6): 491-497.
PDF
Nonlinear Sliding-mode Motion Control of a Spherical Robot
LIU Da-liang, SUN Han-xu, JIA Qing-xuan
2008, 30(6): 498-502.
PDF
Weld Seam Tracking Based on Macro-Micro Robot
YANG Ping, XU De, LI Yuan
2008, 30(6): 503-507,515.
PDF
Design and Development of a New Kind of Pectoral Oscillation Propulsion Robot Fish
YANG Shao-bo, HAN Xiao-yun, ZHANG Dai-bing, QIU Jing
2008, 30(6): 508-515.
PDF
On Driving Torque of a Capsule Micro Robot
ZHANG Yong-shun, YU Hong-hai, WANG Nan YANG, Zhen-qiang, GUO Dong-ming
2008, 30(6): 516-520,527.
PDF
A Realtime Gait Programming Method for Biped Robot and Its Related Numerical Algorithm
ZHU Zhi-bin, WANG Yan, CHEN Xing-lin
2008, 30(6): 521-527.
PDF
On Aircraft Mass Simulation Method under Space Micro Gravity Environment
ZHANG Tao, WANG Xiao-hua, ZHA Shi-hong, CHEN San-feng, ZHANG Wei-zhong, MEI Tao
2008, 30(6): 528-530,535.
PDF
An Attitude Control System of Small Unmanned Aerial Vehicle for Oil-gas Field Surveillance
LEI Xu-sheng, PEI Bao-qing, LIANG Jian-hong, WANG Tian-miao
2008, 30(6): 531-535.
PDF
Multi-Robot Odor Source Localization Strategy Based on a Modified Ant Colony Algorithm
LUO De-han, ZOU Yu-hua, ZHUANG Jia-jun
2008, 30(6): 536-541.
PDF
High Precision Motion Control for Multi-manipulator Tooth Arrangement Robot
ZHANG Yong-de, PENG Jing-chun, JIANG Jin-gang
2008, 30(6): 542-547.
PDF
On Parameter Identification of a Stewart Platform-based Six-component Force/Torque Sensor
WANG Hong-guang, ZHAO Ming-yang, FANG Li-jin, ZHANG Bo, SUI Chun-ping
2008, 30(6): 548-553.
PDF
An Improved Ant Colony Algorithm For Mobile Robot Path Planning
WANG Pei-dong, FENG Zu-hong, HUANG Xin
2008, 30(6): 554-560.
PDF
A New Method of Virtual and Real Object Correspondence in Augmented Reality
QUAN Hong-yan, WANG Chang-bo, LIN Jun-juan
2008, 30(6): 561-565.
PDF
Self Motion of Planar Redundant Manipulator Based on Quadratic Programming
ZHANG Yu-nong, TAN Zhi-guo, YANG Zhi, CAI Bing-huang
2008, 30(6): 566-571.
PDF
Analysis on the Preload of Diamond Dielectric Elastomer Actuator
WANG Hua-ming, ZHU Jian-ying, HE Jun
2008, 30(6): 572-576.
PDF