column
Fast Extended Information Filter SLAM Algorithm Based on Sparsification
DONG Hai-wei, CHEN Wei-dong
2008, 30(3): 193-200.
PDF
Design of the Controller for a Ground Simulation System of Spatial Microgravity Environment
CHEN San-feng, MEI Tao, ZHANG Tao, WANG Xiao-hua
2008, 30(3): 201-204.
PDF
Application of a Sequential Unscented Kalman Filter to the Navigation System of Small Unmanned Helicopters
BAI Meng, ZHAO Xiao-guang, HOU Zeng-guang
2008, 30(3): 205-209.
PDF
An Extended Monte Carlo Localization Approach Based on Collaborative Distributed Perception
LIANG Zhi-wei, MA Xu-dong, DAI Xian-zhong
2008, 30(3): 210-216.
PDF
A Global Optimal Path Planning Algorithm for Mobile Robot
MENG Cai, WANG Tian-miao
2008, 30(3): 217-222.
PDF
Error Analysis of a 4-DOF Parallel Positioning Platform
LI Ning-ning, ZHAO Tie-shi
2008, 30(3): 223-230.
PDF
Modeling and Algorithm Realization of Footstep Planning for Humanoid Robots
XIA Ze-yang, CHEN Ken
2008, 30(3): 231-237.
PDF
Precision Location Technology of Pipeline Robot Based on Multi-Sensor Data Fusion
WANG Zhong-wei, CAO Qi-xin, LUAN Nan, ZHANG Lei
2008, 30(3): 238-241.
PDF
A Monocular Vision SLAM Algorithm Based on Particle Filter
CHEN Wei, WU Tao, LI Zheng, HE Han-gen
2008, 30(3): 242-247,253.
PDF
Robotic Hand-Eye Coordination Control Based on Binocular Disparity and Active Contour
LI Ming-fu, FU Yan, LI Shi-qi, ZHU Wen-ge, ZHAO Di
2008, 30(3): 248-253.
PDF
Multi-robot Dynamically Perceived Task Allocation Based on an Ant Colony Algorithm
JIANG Jian, ZANG Xi-zhe, YAN Ji-hong, ZHAO Jie
2008, 30(3): 254-258,263.
PDF
Application of Fuzzy Immune PD Controller with Fixed Gravity Compensation to Displacement Control for Manipulator Actuated by Pneumatic Muscle Actuator
YANG Yu-gui, PENG Guang-zheng, WANG Tao, WANG Yi-feng
2008, 30(3): 259-263.
PDF
A New Algorithm of Multi-sensor Information Fusion for Intelligent Endoscope Navigation
ZHANG Zhen, WANG Zhen, ZHANG Ya-nan, SHEN Lin-yong, QIAN Jin-wu
2008, 30(3): 264-267,272.
PDF
A Gas/Odor Source Localization Strategy for Mobile Robot Based on Animal Predatory Behavior
ZHANG Xiao-jun, ZHANG Ming-lu, MENG Qing-hao, LI Ji-gong
2008, 30(3): 268-272.
PDF
Dynamic Modeling and Analysis for Obstacle Negotiation of Ground Mobile Robot
MA Jin-meng, LI Xiao-fan, YAO Chen, WANG Zhong
2008, 30(3): 273-278.
PDF
The Inspiration for the Motion Control of Robot from Central Pattern Generator of Animal's Locomotion Instruction
LI Hong-kai, SUN Jiu-rong, DAI Zhen-dong
2008, 30(3): 279-288.
PDF