column
Control System Design and Shape Shifting Method for a Modular Shape-shifting Robot
WANG Jing, LI Bin, MA Shu-gen, LIU Jin-guo
2006, 28(5): 457-462.
PDF
On the Non-singular Path between Different Forward Kinematic Configurations of Parallel Mechanisms
BAI Zhi-fu, CHEN Wu-yi
2006, 28(5): 463-469.
PDF
Distributed Autonomous Cooperation System for the Large-scale Cooperation Task of Multiple Mobile Robots
ZU Li-nan, TIAN Yan-tao, MEI Hao
2006, 28(5): 470-477.
PDF
Implementation of Multi-agent Based Hybrid Architecture for Autonomous Mobile Robots
QIN Zhi-bin, QIAN Hui, ZHU Miao-liang
2006, 28(5): 478-482.
PDF
Simulation and Experimentation for Calibration of General 7R Serial Robots
WANG Pin, LIAO Qi-zheng, ZHUANG Yu-feng, WEI Shi-min
2006, 28(5): 483-487,494.
PDF
Gait Stability of Hopping Kangaroo Robot Based on Spring-mass Model
XIA Xu-feng, GE Wen-jie, ZHANG Yong-hong
2006, 28(5): 488-494.
PDF
A Control System of Neurosurgery Robot Based on PLC
WANG Tian-miao, TANG Can, WEI Jun, LIU Da
2006, 28(5): 495-498,503.
PDF
Design and Implementation of an In-pipe Inspection Robot with Vision and Olfaction
ZHANG Zhi, SHAN Yue-kang, XIANG Rong, YU Yang, ZHANG Jian
2006, 28(5): 499-503.
PDF
Vision-Based Localization of Indoor Mobile Robot
PAN Liang-chen, CHEN Wei-dong
2006, 28(5): 504-509.
PDF
Uncalibrated Robotic Hand-Eye Coordination Based on Genetically Optimized ADRC
LIU Ding, LIU Xiao-li, YANG Yan-xi
2006, 28(5): 510-514.
PDF
A Robotic Machining & Forming System for Rapid Spray Metal Tooling
HAN Guang-chao, ZHANG Hai-ou, WANG Gui-lan
2006, 28(5): 515-518,524.
PDF
Research on Thruster Fault Tolerant Control Allocation of a 7000m Manned Submarine
YU Jian-cheng, ZHANG Ai-qun, WANG Xiao-hui
2006, 28(5): 519-524.
PDF
Design and Realization of a Bionic Underwater Vehicle Propelled by Undulation of a Long Flexible Fin
XIE Hai-bin, ZHANG Dai-bing, SHEN Lin-cheng
2006, 28(5): 525-529,535.
PDF
A Climbing Robot System for Anti-terrorism Reconnaissance
JIANG Yong, WANG Hong-guang, FANG Li-jin, ZHANG Pei-feng, ZHAO Ming-yang
2006, 28(5): 530-535.
PDF
Gait Planning of Four-legged Robot Based on Arch-shaped Model
ZHANG Ji, ZHAO Ming-guo, DONG Hao
2006, 28(5): 536-539.
PDF
Gravity Balance Design for Cobot
LUO Yang-yu, LI Jin-quan, WANG Jian-mei, YANG Xiang-dong, CHEN Ken
2006, 28(5): 540-543.
PDF
Mobile Robot Path Planning Based on Hierarchical Reinforcement Learning in Unknown Dynamic Environment
SHEN Jing, GU Guo-chang, LIU Hai-bo
2006, 28(5): 544-547,552.
PDF
A Modular Reconfigurable Tracked Micro-robot
LI Man-tian, HUANG Bo, LIU Gou-cai, SUN Li-ning
2006, 28(5): 548-552.
PDF