column
An Image Segmentation Algorithm Based on Edge Detection and Its Application to Robotfish
SHEN Zhi-zhong, WANG Shuo, CAO Zhi-qiang, TAN Min, WANG Long
2006, 28(4): 361-366.
PDF
Design and Analysis of Flexible Multi-joint Underwater Pisciform Propulsion System Using Smart Material
ZHANG Yong-hua, HE Jian-hui, WU Yue-hua, YANG Jie
2006, 28(4): 367-373.
PDF
Locomotion Analysis of Hopping Kangaroo Robots Considering Foot Compliance
LI Xiang-yang, GE Wen-jie, YANG Fang
2006, 28(4): 374-378,399.
PDF
An Improved Obstacle Navigation Method for Ultra-high Voltage Power Line Inspection Robot
SUN Cui-lian, WANG Hong-guang, WANG Lu-dan, ZHAO Mingyang
2006, 28(4): 379-384.
PDF
Centroid Adjustment Control on Autonomous Obstacle Negotiating Inspection Robot
ZHU Xing-long, WANG Hong-guang, FANG Li-jin, ZHAO Ming-yang, WANG Lu-dan
2006, 28(4): 385-388.
PDF
Research on Space Design Method for the Orthopaedic Robot
HU Lei, LIU Wen-yong, WANG Yu, LUAN Sheng
2006, 28(4): 389-393.
PDF
A Fast and Efficient Lane Recognition Method for Outdoor Mobile Robots
HU Bin, ZHANG Peng-fei, HE Ke-zhong
2006, 28(4): 394-399.
PDF
A New Calibration Approach to Hand-Eye Relation of Manipulator
YANG Guang-lin, KONG Ling-fu, WANG Jie
2006, 28(4): 400-405.
PDF
Application of Pseudo-inverse Estimation of Image Jacobian Matrix to Visual Servoing
KANG Qing-sheng, MENG Zheng-da, DAI Xian-zhong
2006, 28(4): 406-409,414.
PDF
Application of Kalman Filter to Centralized Robot-soccer Competition System
WANG Wen-xue, WANG Qiang, SUN Ping
2006, 28(4): 410-414.
PDF
A Vision-based Monte Carlo Self-localization System on a Walking Robot
ZHANG Xiao-han, CHEN Xiao-ping, LI Jia-ling, LI Xiang
2006, 28(4): 415-421,427.
PDF
3-D Dynamic Simulation and Experiment for Shaft and Hole Mating of Redundant Dual-arm Robot
ZHOU Jun, DING Xi-lun, LU Zhen
2006, 28(4): 422-427.
PDF
Sliding Mode Control for Nonholonomic Mobile Robot Formation
YU Hui, WANG Yong-ji, XU Jian-sheng
2006, 28(4): 428-432.
PDF
Structural Design Optimization of Parallel Manipulator Based on Metropolis Genetic Algorithm
DUAN Xue-chao, QIU Yuan-ying, DUAN Bao-yan
2006, 28(4): 433-438.
PDF
A Two-step Method Based on Multi-region Paralleling for Simplifying Mesh Model
QUAN Hong-yan, ZHANG Tian-wen
2006, 28(4): 439-443,456.
PDF
Coordinated Motion of an Autonomous Underwater Vehicle-Manipulator System Based on Energy Consumption Minimization
ZHANG Qi-feng, ZHANG Ai-qun
2006, 28(4): 444-447,452.
PDF
CAN-Bus-Based Control System for Autonomous Underwater Vehicle
ZHANG Hong-wei, WANG Shu-xin, YANG Xiao-hua, HOU Wei, LIANG Jie
2006, 28(4): 448-452.
PDF
Visual Protractor Based Track Correction
CHEN Wei, WU Tao, HU Ting-bo, HE Han-gen
2006, 28(4): 453-456.
PDF