column
Modeling and Simulation of Space Robot System Based on Virtual Prototyping Technology
XU Wenfu, QIANG Wenyi, LIANG Bin, LI Cheng
2005, 27(3): 193-196.
PDF
An Experimental Calibration Method for Wheel-slippage in Mobile Robots
WANG Weihua, XIONG Youlun, SUN Ronglei
2005, 27(3): 197-202.
PDF
Fast Walking Gait Planning Algorithm for Humanoid Robots Based on Optimization of the Main Support Leg
XU Kai, CHEN Ken, LIU Li, YANG Dongchao
2005, 27(3): 203-209.
PDF
Two-stage Dynamic Path Planning for Multiple AGV Scheduling Systems
LIU Guodong, QU Daokui, ZHANG Lei
2005, 27(3): 210-214.
PDF
Research on Tracking Control of a 5-DOF Visual Servo Robot
WANG Jianhua, ZHAO Xiaoguang, TAN Min
2005, 27(3): 215-219.
PDF
Dexterous-workspace-oriented Design of Robotic Manipulators for Microsurgery
CAO Yi, WANG Shuxin, QIU Yan, YUAN Jintian, LI Qunzhi
2005, 27(3): 220-225.
PDF
UKF-based Active Modeling and Model-reference Adaptive Control for Mobile Robots
SONG Qi, HAN Ji
2005, 27(3): 226-230,235.
PDF
A New Computer-assisted Orthopaedic System for Locking Intramedullary Nails
ZHANG Jian, SUN Lining, FU Lixin, DU Zhijiang
2005, 27(3): 231-235.
PDF
A Fast Strategy of Point Correspondence in Panorama Stitching
QUAN Hongyan, ZHANG Tianwen, LIN Xianghong
2005, 27(3): 236-240.
PDF
Research on the Tipover Stability of a Reconfigurable Modular Robot
LI Bin, LIU Jinguo, TAN Dalong
2005, 27(3): 241-246,283.
PDF
Tracking of Unstructured Road Based on Principal Component Analysis Neural Networks
LI Qing, ZHENG Nanning, MA Lin, CHENG Hong
2005, 27(3): 247-251.
PDF
Fuzzy Control of Autonomous Defect Location for Submarine In-pipeline Inspection Robots
LEI Xiaojun, FU Zhuang, CAO Qixin, ZHAO Yanzheng
2005, 27(3): 252-255.
PDF
Development and Experiment of an Inverse Displacement Solution for Manipulator’s Embedded Controller
NING Kejun, YANG Ruqing, ZHANG Weijun, WENG Xinhua
2005, 27(3): 256-260.
PDF
A New Approach of Precise Environmental Modeling Based on Multiple Ultrasonic Sensors
LIU Nianqing, ZHOU Guangming, CHEN Zonghai
2005, 27(3): 261-266.
PDF
Research on the Coordinated Control of Active Mating Device for Underwater Vehicle
HOU Shuping, YAN Zheping, MENG Qingxin, BIAN Xinqian
2005, 27(3): 267-272.
PDF
Design and Implementation of a Reconfigurable Planetary Robot Control System
WANG Minghui, MA Shugen, LI Bin, WANG Yuechao, HE Xinyuan
2005, 27(3): 273-277.
PDF
Status and Prospects of Medical Micro Robots Driven by Exterior Magnetic Field
ZHANG Yongshun, LIU Wei, ZHANG Ruixia, JIA Zhenyuan
2005, 27(3): 278-283.
PDF
Research Development of Bio-inspired Robotics
JI Aihong, DAI Zhendong, ZHOU Laishui
2005, 27(3): 284-288.
PDF