column
A 3-DIMENSION REAL-TIME OBSTACLE AVOIDANCE METHOD FOR LONG-DISTANCE AUV
ZHANG Yu, XING Zhi-wei, HUANG Jun-feng, FENG Xi-sheng
2003, 25(6): 481-485.
PDF
AN APPROACH TO FORMATIONS OF MULTIPLE MOBILE ROBOTS COORDINATION BASED ON PRAXEIC UTILITY THEORY
MENG Xian-song, ZHANG Ming-jun
2003, 25(6): 486-490,504.
PDF
DESIGN AND REALIZATION OF SNAKE-LIKE ROBOT CONTROL SYSTEM
WANG Yang, LI Bin, CHEN Li, LIN Chen
2003, 25(6): 491-494,500.
PDF
RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF A TASK-BASED GLOBAL PARALLEL ALGORITHM FOR ROBOT CONTROL
SHEN Yue-ming, CHEN Qi-jun
2003, 25(6): 495-500.
PDF
INTELLIGENT CONTROL FOR MAGNETIC LEVITATION SINGLE FREEDOM MICRO-MANIPULATOR
ZHANG Tie, SHAO Ming, YAN Bo
2003, 25(6): 501-504.
PDF
NAVIGATION OF SMALL-SIZE AUTONOMOUS SOCCER ROBOT BASED ON THE COORDINATION OF TWO-CCD SYSTEM
GAO Qing-ji, HONG Bing-rong, RUAN Yu-feng
2003, 25(6): 505-511,520.
PDF
FUZZY SELF-TUNING PID CONTROL OF A PLANAR HIGH SPEED/HIGH PRECISION PARALLEL ROBOT
SUN Li-ning, CUI Jing, QU Dong-sheng, CHU Zhong-yi
2003, 25(6): 512-515,520.
PDF
A NOVEL METHOD OF NAVIGATION AND OBSTACLE AVOIDANCE FOR MOBILE ROBOT IN GLOBAL UNKNOWN ENVIRONMENT
YE Tao, CHEN Er-kui, YANG Guo-sheng, HOU Zeng-guang, TAN Min
2003, 25(6): 516-520.
PDF
AN IMPROVED CONTROL ALGORITHM FOR ARBITRARY FORMATION OF MULTIPLE ROBOTS
HAN Feng-qing, LI Hong-mei, LI Gang, HUANG Xi-yue
2003, 25(6): 521-525.
PDF
HYBRID INTELLIGENT LEARNING ALGORITHM BASED ON MULTI-AGENT AND ITS APPLICATION TO ROBOT SOCCER
ZHANG Shu-jun, MENG Qing-chun, SONG Chang-hong, LI Zhan-bin, ZHANG Wen
2003, 25(6): 526-530,535.
PDF
OPTIMAL PATH PLANNING IN COMPLEX ENVIRONMENTS BASED ON OPTIMIZATION OF ARTIFICIAL POTENTIAL FIELD
ZHUANG Xiao-dong, MENG Qing-chun, GAO Yun, YANG Shao-jun, ZHANG Ji-jun, QI Yong
2003, 25(6): 531-535.
PDF
A NEW WHEELED AUTONOMOUS MOBILE WELDING ROBOT SYSTEM BASED ON ROTATING ARC SENSOR
ZHANG Hua, WANG Hai-dong, XU Jian-ning, GU Zheng-shi
2003, 25(6): 536-538,553.
PDF
HYBRID FUZZY LOGIC CONTROL FOR AUTONOMOUS WHEELED ROBOT 4/THMR-V
LI Bing, HE Ke-zhong, ZHANG Peng-fei, CHENG Gui-sheng
2003, 25(6): 539-543.
PDF
A PRM METHOD FOR PATH PLANNING BASED ON HEURISTIC NODE ENHANCING
QUE Jia-lan, DING Gui-tao, HUANG Ya-lou
2003, 25(6): 544-547,553.
PDF
RESEARCH ON VISUAL SERVOING ROBOT TO MANIPULATE MOVING OBJECTS
TIAN Meng-qian, LUO Xiang, HUANG Wei-yi
2003, 25(6): 548-553.
PDF
CURRENT SITUATION AND TREND OF MICRO MANIPULATING ROBOT
JIANG Ze-min, XU De, WANG Ling-kun, TAN Min
2003, 25(6): 554-559,525.
PDF
LOCALIZATION APPROACHES FOR INDOOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS: A REVIEW
LI Qun-ming, XIONG Rong, CHU Jian
2003, 25(6): 560-567,573.
PDF
RESEARCH ON JUMPING ROBOTS
LIU Zhuang-zhi, XI Wen-ming, ZHU Jian-ying, WU Hong-tao
2003, 25(6): 568-573.
PDF