column
THE ADAPTIVE CONTROL SCHEMES OF RESOLVED MOTION FOR SPACE BASED MANIPULATOR TO TRACK THE DESIRED TRAJECTORY OF WORKSPACE
CHEN Li, LIU Yan-zhu
1999, 21(6): 401-406,414.
PDF
THE GENERAL FORMULA OF CONTACT FORCE DISTRIBUTION FOR A TYPE OF POWER GRASPS
LI Jian-feng, ZHANG Yu-ru, ZHANG Qi-xian
1999, 21(6): 407-414.
PDF
A METHOD FOR REGISTRATION AND MERGE OF FREE FORM SURFACE MEASURED FROM MULTIPLE VIEWPOINTS WITH STRUCTURED LIGHT VISION SENSOR
LIU Zhi-gang, CHEN Kang-ning, LIN Zhi-hang
1999, 21(6): 415-420.
PDF
STUDY OF ROBOT ARCHITECTURE IN MULTIPLE MOBILE ROBOTS SYSTEM
ZHAO Yi-wen, TAN Da-long
1999, 21(6): 421-425.
PDF
SOLID MODELING IN KINEMATICS SIMULATION OF STEWART PLATFORM MECHANISM
HUANG Fu-lin, XIAO Da-zhun
1999, 21(6): 426-430.
PDF
A NEW METHOD FOR CAMERA SELF CALIBRATION
ZOU Guo-hui, YUAN Bao-zong
1999, 21(6): 431-435.
PDF
LOCAL TRAJECTORY PLANNING FOR AN AUTONOMOUS LAND VEHICLE
LIU Chuan-cai, YANG Jing-yu, JIANG Zhi-ming, SUN Xing-hua
1999, 21(6): 436-441,465.
PDF
CHARACTERISTICS OF HARMONIC DRIVE AND THE CONTROL STRATEGY
QIU Zhi-cheng, HAN Jian-da, TAN Da-long, WANG Yue-chao
1999, 21(6): 442-448,472.
PDF
THE KINEMATICS OF REDUNDANT TT VGT MANIPULATORS BASED ON NEURAL NETWORK
XU Li-ju, WU Jiang
1999, 21(6): 449-454.
PDF
ADAPTIVE FUZZY POSITION/FORCE CONTROL FOR A PLANAR TWO LINK CONSTRAINED FLEXIBLE MANIPULATOR
FAN Xiao-ping, XU Jian-min, MAO Zong-yuan, ZHOU Qi-jie
1999, 21(6): 455-465.
PDF
HIERARCHICAL DISTRIBUTED SUPERVISORY CONTROL OF AUTONOMOUS MOBILE ROBOT
ZHANG Xin-hui, ZHU Miao-liang, WANG Xun-yu, WU Chun-ming
1999, 21(6): 466-472.
PDF
THOUGHT ON ROBOTICS AND ITS INDUSTRIAL DEVELOPMENT STRATEGY IN CHINA
GONG Zhen-bang
1999, 21(6): 473-478.
PDF