column
ANALYSIS OF SPHERIC SCREEN DISPLAY FOR VIRTUAL REALITY
WANG Jiaxin, ZHANG Zaixing, YE Zhen, JIA Peifa
1996, 18(3): 129-137.
PDF
INTERNAL MODEL CONTROL AND ITS APPLICATION TO FLEXIBLE ROBOTS
LUO Fei
1996, 18(3): 138-143.
PDF
THE PARALLEL MANIPULATOR PROGRAM GRADE MOTION CONTROL REALIZATION BASED ON PARALLEL COMPUTER ARCHITECTURE
KONG Lingfu, HUANG Zhen, MA Longsheng, ZHENG Yong
1996, 18(3): 144-147.
PDF
THE DIGITAL TERRAIN MODEL FOR MOBILE ROBOTS
SHEN Lineheng, CHANG Wensen
1996, 18(3): 148-157.
PDF
AUV FUZZY LOCAL PATH PLANNER DESIGN
ZHANG Rubo, GU Guochang, ZHANG Guoyin
1996, 18(3): 158-162.
PDF
THE FUZZY LINEAR COMBINATION CONTROL FOR THE ELECTRO-HYDRAULIC VELOCITY CONTROL SYSTEM OF PARALLEL ROBOT
GAO Yingjie, WAN Yiqun
1996, 18(3): 163-166,172.
PDF
A CUTTER CONTROL APPROACH OF GLASS CUTTING MANIPULATOR
JIANG Ping, CHEN Huitang, WANG Yuejuan, LI Liyong
1996, 18(3): 167-172.
PDF
THE FORCE CONTROL STABILITY ANALYSIS OF ROBOT MANIPULATOR
WEI Qing, CHANG Wensheng, ZHANG Peng
1996, 18(3): 173-178.
PDF
DESIGN AND APPLICATION OF THE UNDERWATER RECOVERING SYSTEM FOR THE UNTETHERED UNDERWATER VEHICLE "EXPLORER"
YU Kaiyang, XU Feng'an, WANG Ditang, YANG Lei
1996, 18(3): 179-184,192.
PDF
REVIEW OF STUDY ON THE REPEATABILITY OF REDUNDANT MANIPULATORS UNDER PSEUDOINVERSE CONTROL
WU Ruimin, LIU Tingrong, TAO Jianguo, CAI Hegao
1996, 18(3): 185-192.
PDF