Authors Center
Instruction
FAQ
Template
Online Submission
Reviewing Center
Peer Review
Office Work
News
More>>  
Links
Chinese Academy of Sciences
Chinese Association of Automation
Shenyang Institute of Automation Chinese Academy of Sciences
China Association for Science and Technology
National Natural Science Foundation of China
CNKI
Information and Control
SIASUN
More>>  
 
 
  Current Issue
2017 Vol. 39, No. 4
Published: 20 July 2017

 
Development of the Robotics
WANG Tianran
2017 Vol. 39 (4): 385-386   
Abstract ( 331 )
PDF (379 KB)  ( 1757 )
HTML (1 KB)
 
Biomechatronic Integration of Intelligent Prosthetic Hand
JIANG Li, YANG Bin, HUANG Qi, ZENG Bo, FAN Shaowei, ewline YANG Dapeng, GUO Chuangqiang
2017 Vol. 39 (4): 387-394    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0387
Abstract ( 1054 )
PDF (798 KB)  ( 736 )
HTML (1 KB)
 
Controlling an Underwater Manipulator via Event-Related Potentials of Brainwaves
YU Jiancheng, ZHANG Jin, LI Wei
2017 Vol. 39 (4): 395-404    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0395
Abstract ( 822 )
PDF (627 KB)  ( 911 )
HTML (1 KB)
 
Inverse Kinematics Solution of Deformable Manipulator for Point Touching Task
XU Shan, LI Gaofeng, LIU Jingtai, HAO Jie
2017 Vol. 39 (4): 405-414    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0405
Abstract ( 734 )
PDF (673 KB)  ( 460 )
HTML (1 KB)
 
Design and Experiment on M2M2A of Multi-Robot Intelligent Collaboration
ZHAI Jingmei, LI Lianzhong, GUO Peisen, LIU Kun, HUANG Jinzhou
2017 Vol. 39 (4): 415-422    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0415
Abstract ( 713 )
PDF (1129 KB)  ( 684 )
HTML (1 KB)
 
Autonomous Cognition and Planning of Robot Service Based on Ontology in Intelligent Space Environment
LU Fei, TIAN Guohui, LI Qing
2017 Vol. 39 (4): 423-430    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0423
Abstract ( 685 )
PDF (712 KB)  ( 698 )
HTML (1 KB)
 
Visual Segmentation of Unknown Objects Based on Inference of Object Logic States
BAO Jiatong, SONG Aiguo, HONG Ze, SHEN Tianhe, TANG Hongru
2017 Vol. 39 (4): 431-438    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0431
Abstract ( 568 )
PDF (805 KB)  ( 363 )
HTML (1 KB)
 
Load Adaptive Force-free Control for the Direct Teaching of Robots
HOU Che, WANG Zheng, ZHAO Yiwen, SONG Guoli
2017 Vol. 39 (4): 439-448    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0439
Abstract ( 1539 )
PDF (1063 KB)  ( 874 )
HTML (1 KB)
 
Multi-Interaction Control for Manipulators in Unknown Environments Based on Hybrid Position-Impedance-Force Control
DUAN Xingguang, HAN Dingqiang, MA Xiaodong, LI Jianxi, CUI Tengfei, MA Anji
2017 Vol. 39 (4): 449-457    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0449
Abstract ( 930 )
PDF (949 KB)  ( 871 )
HTML (1 KB)
 
Amplitude-Saturated Nonlinear State Feedback Position Control for Flexible Joint Robots
YIN Wei, SUN Lei, WANG Meng, LIU Jingtai
2017 Vol. 39 (4): 458-465    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0458
Abstract ( 693 )
PDF (1361 KB)  ( 605 )
HTML (1 KB)
 
Analysis and Study on Dynamical Characteristics of Variable Stiffness Joint Actuator
FU Xiaoyue, WANG Wei, WANG Lei, WEI Hongxing, YUN Chao
2017 Vol. 39 (4): 466-473    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0466
Abstract ( 987 )
PDF (893 KB)  ( 982 )
HTML (1 KB)
 
Modeling and Fuzzy Control of Humanoid Elbow Driven by Cascaded Pneumatic Muscles
WANG Binrui, ZHANG Bin, SHEN Guoyang, JIN Yinglian, LI Jianjun
2017 Vol. 39 (4): 474-480    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0474
Abstract ( 493 )
PDF (803 KB)  ( 419 )
HTML (1 KB)
 
Design of Fall Protection and Control System for Wearers of Lower Limb Prosthesis
ZHAO Xiaodong, LIU Zuojun, ZHANG Huijun, YANG Peng
2017 Vol. 39 (4): 481-488    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0481
Abstract ( 692 )
PDF (932 KB)  ( 442 )
HTML (1 KB)
 
A Hybrid Control Method for a Wearable Walking-Assist Robot and Its Stability
ZHANG Xia, HU Jinjia, LUO Tianhong, CHEN Renxiang, HASHIMOTO Minoru
2017 Vol. 39 (4): 489-497    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0489
Abstract ( 793 )
PDF (871 KB)  ( 541 )
HTML (1 KB)
 
The Knee Exoskeleton Mechanical Leg Based on Multi-modal Elastic Actuator
HAN Yali, WU Zhenyu, XU Youxiong, WEN Xiulan, ZHU Songqing, HAO Dabin
2017 Vol. 39 (4): 498-504    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0498
Abstract ( 668 )
PDF (817 KB)  ( 616 )
HTML (1 KB)
 
Walking Gait Classification Algorithm for Exoskeleton Robot on Unstructured Ground
CHEN Jianhua, XI Ruru, WANG Xingsong, DU Fengpo, MU Xihui
2017 Vol. 39 (4): 505-513    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0505
Abstract ( 734 )
PDF (1099 KB)  ( 620 )
HTML (1 KB)
 
Drive of the Powered Exoskeleton and Driving Compensation with the Human-Machine Coupling Interaction While Squatting
ZHANG Mingkui, CHENG Wenming, LI Huaixian
2017 Vol. 39 (4): 514-522    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0514
Abstract ( 700 )
PDF (918 KB)  ( 384 )
HTML (1 KB)
 
Safe Configuration Optimization of Flexible Joint Manipulator Based on Equivalent Model of Head Collision
MENG Deshan, WANG Xueqian, LIANG Bin, LIANG Jian
2017 Vol. 39 (4): 523-531    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0523
Abstract ( 698 )
PDF (961 KB)  ( 493 )
HTML (1 KB)
 
The Evolution and Enlightenment of Safety Specification of Cooperative Robots:ISO/TS 15066
FU Le, WU Rui, ZHAO Jie
2017 Vol. 39 (4): 532-540    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0532
Abstract ( 1481 )
PDF (537 KB)  ( 1884 )
HTML (1 KB)
 
Review of Elastic Actuator Research from Bionic Inspiration
WEI Dunwen, GE Wenjie, GAO Tao
2017 Vol. 39 (4): 541-550    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0541
Abstract ( 1279 )
PDF (936 KB)  ( 903 )
HTML (1 KB)
 
Development and Research Status of Humanoid Service Robots
YAN Yunhui, XU Jing, LU Zhiguo, SONG Kechen, LIU Bohang
2017 Vol. 39 (4): 551-564    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0551
Abstract ( 1202 )
PDF (1727 KB)  ( 1707 )
HTML (1 KB)
 
Vision-Based Hand Gesture Recognition for Human-Robot Interaction:A Review
QI Jing, XU Kun, DING Xilun
2017 Vol. 39 (4): 565-584    DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2017.0565
Abstract ( 1261 )
PDF (552 KB)  ( 1023 )
HTML (1 KB)
 
Copyright © 2016 Editorial Board of ROBOT
Supported by:Beijing Magtech