» An Indoor Scene Recognition Method Combining Global and Saliency Region Features
  NIU Jie, BU Xiongzhu, QIAN Kun, LI Zhong
  ROBOT. 2015 Vol. 37 (1): 122-128
» LOCALIZATION APPROACHES FOR INDOOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS: A REVIEW
  LI Qun-ming, XIONG Rong, CHU Jian
  ROBOT. 2003 Vol. 25 (6): 560-567,573
» A Survey of Visual SLAM Based on Deep Learning
  ZHAO Yang, LIU Guoliang, TIAN Guohui, LUO Yong, WANG Ziren, ZHANG Wei, LI Junwei
  ROBOT. 2017 Vol. 39 (6): 889-896
» Graph-based SLAM: A Survey
  LIANG Mingjie, MIN Huaqing, LUO Ronghua
  ROBOT. 2013 Vol. 35 (4): 500-512