Top Download
· An Indoor Scene Recognition Method Combining Global and Saliency Region Features (6626)
  NIU Jie, BU Xiongzhu, QIAN Kun, LI Zhong
· LOCALIZATION APPROACHES FOR INDOOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS: A REVIEW (4947)
  LI Qun-ming, XIONG Rong, CHU Jian
· A Survey of Visual SLAM Based on Deep Learning (4176)
  ZHAO Yang, LIU Guoliang, TIAN Guohui, LUO Yong, WANG Ziren, ZHANG Wei, LI Junwei
· Graph-based SLAM: A Survey (4005)
  LIANG Mingjie, MIN Huaqing, LUO Ronghua
· Parameter Identification and Calibration of D-H Model for 6-DOF Serial Robots (3983)
  ZHANG Xu, ZHENG Zelong, QI Yong
· PRESENT SITUATION AND FUTURE DEVELOPMENT OF MOBILE ROBOT NAVIGATION TECHNOLOGY (3811)
  WANG Zhi-wen, GUO Ge
· Scene Modeling and Autonomous Navigation for Robots Based on Kinect System (3393)
  YANG Dongfang, WANG Shicheng, LIU Huaping, LIU Zhiguo, SUN Fuchun
· Current Status and Prospect of Research on Bio-robots (3320)
  GUO Ce, DAI Zhen-dong, SUN Jiu-rong
· RESEARCH ON ROBOTIC BIONICS (3105)
  ZHANG Xiu-li, ZHENG Hao-jun, CHEN Ken, DUAN Guang-hong
· AN OVERVIEW OF MEDICAL ROBOTS (2997)
  DU Zhi-jiang, SUN Li-ning, FU Li-xin
· Research Development of Bio-inspired Robotics (2993)
  JI Aihong, DAI Zhendong, ZHOU Laishui
· Analysis on State of the Art of Upper Limb Rehabilitation Robots (2876)
  YANG Qizhi, CAO Dianfeng, ZHAO Jinhai
· PRESENT STATE AND FUTURE DEVELOPMENT OF MOBILE ROBOT TECHNOLOGY RESEARCH (2678)
  LI Lei, YE Tao, TAN Min, CHEN Xi-jun
· A ROADMAP OF RESEARCH ON MODELING AND CONTROL STRATEGY FOR FLEXIBLE MANIPULATORS (2637)
  WANG Shu-xin, YUN Jin-tian, SHI Ju-rong, LIU You-wu
· Developments of Delta-Like Parallel Manipulators-A Review (2393)
  FENG Lihang, ZHANG Weigong, GONG Zongyang, LIN Guoyu, LIANG Dakai
· BIOMIMETIC ROBOT RESEARCH AND ITS PERSPECTIVE (2389)
  CHI Dong-xiang, YAN Guo-zheng
· A Robotic Grasping Method Based on Deep Learning (2328)
  DU Xuedan, CAI Yinghao, LU Tao, WANG Shuo, YAN Zhe
· SINGULARITIES TREATMENT FOR MANIPULATOR INVERSE KINEMATICS EVALUATION (2319)
  ZHU Xiangyang, ZHONG Binglin, XIONG Youlun
· RESEARCH ON KEY TECHNIQUES AND DEVELOPMENT OF OUTDOOR INTELLIGENT AUTONOMOUS MOBILE ROBOT (2309)
  OU Qing-li, HE Ke-zhong
· Lidar Based Dynamic Obstacle Detection, Tracking and Recognition Method for Driverless Cars (2134)
  HUANG Rulin, LIANG Huawei, CHEN Jiajia, ZHAO Pan, DU Mingbo
· The Sparse and Dense VSLAM: A Survey (2097)
  LIN Huican, LÜ Qiang, ZHANG Yang, MA Jianye
· DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MOTION CONTROLLER OF TWO-WHEELED MOBILE ROBOT (2052)
  HUANG Yong-zhi, CHEN Wei-dong
· A PATH PLANNING APPROACH TO MOBILE ROBOT UNDER DYNAMIC ENVIRONMENT (2049)
  PIAO Songhao, HONG Bingrong